Högsta siffran på 25 år – men mer behövs

2017 blev 48 000 bostäder klara.

Byggandet skulle behöva komma upp i miljonprogrammets nivåer enligt Boverket.

År 2017 blev drygt 48 000 nya bostäder inflyttningsklara, och ytterligare cirka 3 000 tillkom genom ombyggnad.

Det är de högsta byggsiffrorna sedan 1992. Den inbromsning som många vittnar om har ännu inte satt spår i diagrammen här på sidan, innan husen står färdiga tar det ju oftast flera år.

Ännu fler blev klara 2018

SCB:s preliminära statistik pekar dessutom mot en ännu högre siffra för färdigställda bostäder 2018: den väntas bli uppåt 54 000, varav 42 000 i flerbostadshus. Definitiva byggsiffror för 2018 publiceras i början av maj 2019.

Färre påbörjade bostäder

Avmattningen syns i stället i antalet påbörjade bostäder. Där är minskningen 16 procent 2018 jämfört med året före. Cirka 53 000 bostäder, varav 42 000 lägenheter i flerbostadshus, påbörjades 2018.

Av de påbörjade flerbostadshusen är 60 procent hyresrätter, att jämföra med 50 procent 2017. Allt enligt SCB:s preliminära statistik.

Stockholm backar mest

Största tappet är i Storstockholm, där antalet påbörjade bostäder minskade med en tredjedel 2018 jämfört med 2017.

I de andra storstadsregionerna däremot ökar siffrorna både för påbörjade och färdigställda bostäder fortfarande.

93 000 bostäder per år

Även om byggandet ökat kraftigt de senaste åren räcker det inte för att möta bostadsbristen. Enligt Boverkets senaste bedömning behöver det byggas 93 000 nya bostäder om året fram till och med 2020, och sedan 51 000 per år till 2025.

Men volym är inte allt – det gäller också att bygga bostäder som många har råd med.

Fler måste få ett hem

Boverket poängterar i sin prognos att det inte bara behöver byggas mycket och uthålligt. Det krävs också att det som byggs verkligen leder till att de som behöver får någonstans att bo. Antingen direkt eller genom fungerande flyttkedjor. Annars uppstår snart problem med tomma lägenheter, samtidigt som bostadsbrist och trångboddhet fortsätter öka.

Av samma skäl lyfter Boverket fram renovering av miljonprogrammet som en viktig faktor. Det gäller att det befintliga beståndet tas om hand på ett sätt som gör att människor med låga inkomster inte tvingas flytta därifrån.

2017 byggdes drygt 48 000 bostäder.

18 000 av de 48 000 nya bostäderna 2017 var hyresrätter.

Många hyresrätter ute i landet

Av de 48 000 bostäder som byggdes 2017 ligger 36 000 i flerbostadshus, och av dem var knappt hälften hyresrätter.

Fördelningen varierar dock kraftigt över landet. I Storstockholm och Storgöteborg dominerar bostadsrätterna.

I resten av landet, inklusive Malmöregionen, är hyresrätterna i majoritet när det byggs flerbostadshus.

Örebro och Uppsala i byggtoppen

Sett i förhållande till antalet invånare byggdes det mest i Örebro län 2017, precis som året före. Tvåa är Uppsala län som även det legat högt på topplistan de senaste åren.

Andra län som byggt mycket i förhållande till invånarantalet 2017 är Stockholm, Östergötland och Skåne. I botten finner vi Västernorrland och Blekinge.

 

Färdigställda bostäder i Sverige 2017, efter antal per 1 000 invånare
Län Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Summa Byggt per
1000 inv
Örebro län 1 067 1 072 229 2 368 7,9
Uppsala län 1 164 1 054 494 2 712 7,4
Stockholms län 3 809 9 702 1 784 15 295 6,6
Östergötlands län 1 104 1 047 440 2 591 5,7
Skåne län 3 401 2 380 1 037 6 818 5,1
Kronobergs län 333 396 164 893 4,5
Västerbottens län 771 204 210 1 185 4,4
Hallands län 485 489 395 1 369 4,2
Jönköpings län 698 430 374 1 502 4,2
Södermanlands län 311 529 348 1 188 4,1
Västmanlands län 657 225 222 1 104 4,1
Västra Götalands län 2 064 2 701 1 717 6 482 3,8
Jämtlands län 224 141 119 484 3,7
Norrbottens län 496 142 239 877 3,5
Kalmar län 340 218 200 758 3,1
Värmlands län 197 432 162 791 2,8
Gävleborgs län 531 0 108 639 2,2
Gotlands län 60 29 35 124 2,1
Dalarnas län 221 206 168 595 2,1
Blekinge län 102 18 103 223 1,4
Västernorrlands län 41 87 101 229 0,9
Riket 18 076
21 502
8 649
48 227
4,8
Källa: SCB

 

Läs Boverkets senaste beräkning av behovet av nya bostäder 2018–2025 (pdf, 40 sid)

 

Senast uppdaterad: 19 februari, 2019