Stor bostadsbrist – ännu större planer

11 av 15 kommuner bedömer att de har bostadsbrist.

11 av 15 kommuner bedömer att de har bostadsbrist. Ingen har överskott, vilket annars var ett stående inslag fram till 2016.

Det råder bostadsbrist i samtliga Dalarnas kommuner utom fyra – och tre av dem har ändå brist på bostäder i delar av kommunen.

Vansbro och Älvdalen har bostadsbrist i sina centralorter, medan Malung-Sälen har brist i andra delar av kommunen.

Orsa å sin sida uppger att man har överskott på bostäder i kommunens mindre centrala delar.

Ingen exakt vetenskap

Det framgår av den så kallade bostadsmarknadsenkäten, där Boverket varje år ber kommunerna att bedöma läget.

Bedömningen är subjektiv. Ibland kan det handla om att bostäderna inte matchar behoven eller ligger på fel ställe i kommunen.

Hindrar positiv utveckling

Bostadsbristen gör det svårare för alla att flytta – både inom och mellan kommunerna. Detta börjar bli ett allvarligt hinder för att dra nytta av den befolkningstillväxt som nu finns i regionen. I flera kommuner är det också ett problem att äldre, som skulle vilja flytta från villan till ett bekvämare boende, har svårt att hitta prisvärda alternativ.

Mycket nytt på gång – om det blir av

År 2017 stod 600 nya bostäder i länet klara, och cirka 500 påbörjades 2017. Men enligt kommunernas bedömningar (se tabell nedan) kommer det att ske ett rejält lyft i de siffrorna. Ungefär 1 400 lägenheter bedömer man ska påbörjas vart och ett av åren 2018 och 2019.

Och det är inte bara i Falun och Borlänge de nya bostäderna ska komma upp. Leksand har över 350 bostäder, varav merparten i flerbostadshus, i byggstartslistorna de närmaste två åren. Ludvika, Avesta och Säter ett par hundra bostäder vardera. Även Rättvik och Gagnef har relativt stora byggen på gång.

Dock ska man ha i minnet att det sällan brukar bli lika många bostäder i verkligheten som kommunerna – särskilt i Dalarna – förväntar sig. Förra året påbörjades ungefär en tredjedel av det man rapporterat in som förväntade byggen.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Dalarna 2018–2019
  Förväntat byggande 20181   Förväntat byggande 20191 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Avesta 10 78 88 10 134 144 232 9 % 91 %
Borlänge 58 317 375 45 297 342 717 14 % 86 %
Falun 103 229 332 49 312 361 693 22 % 78 %
Gagnef 6 12 18 8 36 44 62 23 % 77 %
Hedemora 15 32 47 15 50 65 112 27 % 73 %
Leksand 30 118 148 50 160 210 358 22 % 78 %
Ludvika 10 138 148 10 40 50 198 10 % 90 %
Malung-Sälen 30 5 35 15 4 19 54 83 % 17 %
Mora 15 47 62 15 46 61 123 24 % 76 %
Orsa 0 0 0 0 0 0 0
Rättvik 0 40 40 0 20 20 60 0 % 100 %
Smedjebacken 10 0 10 10 10 20 30 67 % 33 %
Säter 10 77 87 10 110 120 207 10 % 90 %
Vansbro 8 1 9 10 0 10 19 95 % 5 %
Älvdalen 40 4 44 0 10 10 54 74 % 26 %
Dalarna 345 1 098
1 443
247 1 229
1 476
2 919
20 % 80 %
Riket 2 12 455 71 367
83 822
12 268
78 676
90 944
174 766
14 % 86 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2018.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2018 och 2019.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. Historiskt har den genomsnittliga överskattningen varit 28 procent, enligt Boverket.
Läs mer: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2018 svarade 243 av landets 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 42 rapporterade balans, och 3 överskott.

Boverkets definitioner:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott innebär inte alltid att det finns bostadssociala problem såsom trångboddhet eller omfattande andrahandsuthyrning som utbrett fenomen. Underskott på bostäder kan innebära att det i kommunen finns en dynamisk ekonomi, där ökade inkomster leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Att en kommun uppger underskott på bostäder innebär i många fall att det är svårt att flytta till, eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder, eller bostäder till salu, än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott. Ett överskott på bostäder behöver inte heller innebära att det finns lämpliga bostäder i förhållande till hur efterfrågan och/eller behovet ser ut i kommunen.

Senast uppdaterad: 10 maj, 2018