Avesta

Allmänt 2017

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 23 256
Antal födda 247
Antal döda 279
Födelsenetto – 32
Inflyttning 1 417
Utflyttning 1 310
Flyttningsnetto 107
Befolkningsförändring 2017 + 95
Andel av befolkn under 18 år, procent 19,4 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 24,4 19,8
Andel utrikes födda, procent 18,3 18,5
Arbetslöshet inkl program, jan 2018, procent 11,8 7,4
Ohälsotal, dagar per invånare 31,8 26,2
Medelinkomst 2016, kr/mån 20–64 år 25 192 25 783
Rot-avdrag, kr/inv 784 915
Rot-avdrag, miljoner kronor 18,2

Nyckeltal kommunen 2017

Resultat, kr/inv 2 719
3 939
Eget kapital, kr/inv 23 135
57 423
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent – 2,9 27,2
Kommunalskatt 2018 33:60 32:12
Förskola och fritids, kr/inv 8 742
9 417
Grundskola, kr/inv 12 175
11 259
Gymnasieskola, kr/inv 5 337
4 125
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 22 874
19 460
Socialbidrag, kr/inv 2 142
1 351

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 18 september, 2018