Rättvik

Allmänt 2017

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 10 837
Antal födda 91
Antal döda 130
Födelsenetto – 39
Inflyttning 586
Utflyttning 568
Flyttningsnetto 18
Befolkningsförändring 2017 – 19
Andel av befolkn under 18 år, procent 16,4 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 32,7 19,8
Andel utrikes födda, procent 6,7 18,5
Arbetslöshet inkl program, jan 2018, procent 4,6 7,4
Ohälsotal, dagar per invånare 32,0 26,2
Medelinkomst 2016, kr/mån 20–64 år 24 175
25 783
Rot-avdrag, kr/inv 961 915
Rot-avdrag, miljoner kronor 10,4

Nyckeltal kommunen 2016

Resultat, kr/inv 2 618 3 969
Eget kapital, kr/inv 25 907
54 397
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 2,4 25,7
Kommunalskatt 2017 33:45 32:12
Förskola, kr/inv 4 974
7 170
Grundskola, kr/inv 9 686
10 625
Gymnasieskola, kr/inv 5 573 3 980
Äldreomsorg, kr/inv 19 215
11 742
Socialbidrag, kr/inv 845 1 276

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 23 april, 2018