Stora byggplaner, men bristen består

I samtliga kommuner råder bostadsbrist.

Bostadsbristen väntas bestå trots att byggandet ökar.

Varje år sammanställer Boverket den så kallade Bostadsmarknadsenkäten, där kommunerna bedömer situationen på sina bostadsmarknader.

Bostadsbristen har präglat regionen i många år, och samtliga kommuner tror att den kommer att råda även tre år framåt.

Brist även i utkanterna

I många kommuner i övriga Sverige är det vanligt att bostadsbristen inte gäller hela kommunen, utan huvudsakligen centralorten. Men i Region Västra Sverige är det bara Orust som uppger att bostadsmarknaden är i balans utanför centralorten.

Rekordstor ökning på gång

De senaste åren har det byggts cirka 4 000 bostäder per år, 2016 ökade det till 4 500. Men ska man lita på vad kommunerna förväntar sig de närmaste åren (se tabell nedan) ska byggandet nära nog fördubblas.

Med den höjningen av ambitionsnivån tar Storgöteborg täten i Boverkets enkät. Dock bör man ha i minnet att det sällan brukar bli så många bostäder i verkligheten som prognoserna säger.

Förutsättningarna finns

Med tanke på att byggandet de senaste åren varit relativt lågt i förhållande till invånarantalet bedömer ändå Boverket, i rapporten Boverkets indikatorer maj 2017, att en kraftig ökning kan vara realistisk. Framför allt i Göteborgs stad, där många bygglov beviljats 2016 och antalet bostäder i antagna och pågående detaljplaner har ökat stort.

Även i Mölndal, Kungälv och Kungsbacka planeras nya bostäder i stor skala – och Ale, som toppat regionens byggliga två år i rad fortsätter lägga ribban högt. För Orust är det ett trendbrott om 185 planerade lägenheter i flerbostadshus byggs.

 

Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Region Västra Sverige 2017-2018
Förväntat byggande 20171 Förväntat byggande 20181 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Ale 160 319 479 171 480 651 1 130 29 % 71 %
Göteborg 315 3 665 3 980 370 5 360 5 730 9 710 7 % 93 %
Härryda 87 202 289 44 375 419 708 19 % 81 %
Kungsbacka 35 717 752 0 750 750 1 502 2 % 98 %
Kungälv 195 642 837 260 749 1 009 1 846 25 % 75 %
Lerum 50 43 93 50 0 50 143 70 % 30 %
Mölndal 70 662 732 70 812 882 1 614 9 % 91 %
Orust 50 50 100 50 135 185 285 35 % 65 %
Partille 70 454 524 60 290 350 874 15 % 85 %
Stenungsund 22 248 270 52 146 198 468 16 % 84 %
Tjörn 50 53 103 50 51 101 204 49 % 51 %
Varberg 80 226 306 167 574 741 1 047 24 % 76 %
Öckerö 0 65 65 0 80 80 145 0 % 100 %
Reg V Sverige 1 184 7 346 8 530 1 344 9 802 11 146 19 676 13 % 87 %
Riket 2 14 500
53 500
68 000
15 000
55 500
70 500
138 500
21 % 79 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2016.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2017 och 2018.
2) Prognos i Boverkets Indikatorer maj 2017.
Läs mer: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2017 svarade 255 av landets 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 34 rapporterade balans, och 1 överskott.

Boverkets definitioner:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott innebär inte alltid att det finns bostadssociala problem såsom trångboddhet eller omfattande andrahandsuthyrning som utbrett fenomen. Underskott på bostäder kan innebära att det i kommunen finns en dynamisk ekonomi, där ökade inkomster leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Att en kommun uppger underskott på bostäder innebär i många fall att det är svårt att flytta till, eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder, eller bostäder till salu, än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott. Ett överskott på bostäder behöver inte heller innebära att det finns lämpliga bostäder i förhållande till hur efterfrågan och/eller behovet ser ut i kommunen.

Senast uppdaterad: 9 maj, 2017