Kungälv

Allmänt 2017

Snitt
i riket
Antal invånare 31 dec 44 110
Antal födda 455
Antal döda 407
Födelsenetto 48
Inflyttning 2 734
Utflyttning 1 968
Flyttningsnetto 766
Befolkningsförändring 2017 + 821
Andel av befolkn under 18 år, procent 22,3 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 20,3 19,8
Andel utrikes födda, procent 9,3 18,5
Arbetslöshet inkl program, jan 2018, proc 3 7,4
Ohälsotal, dagar per inv 16–64 år 28,4 26,2
Medelinkomst 2016, kr/mån 20–64 år 28 617
25 783
Rot-avdrag, kr/inv 1 148
915
Rot-avdrag, miljoner kronor 50,4
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 2016 5 525 5 720
Medelpris villa, tkr 2016 3 606
2 772

Nyckeltal kommunen 2017

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 1 667 3 939
Eget kapital, kr/inv 40 052
57 423
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 15,7 27,2
Kommunalskatt 2018 32:92 32:12
Förskola och fritids, kr/inv 9 550
9 417
Grundskola, kr/inv 12 369
11 259
Gymnasieskola, kr/inv 3 999
4 125
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 20 442
19 460
Socialbidrag, kr/inv 651 1 351

Nyckeltal Stiftelsen Kungälvsbost 2015

Median-
värde
Antal lägenheter 2 743
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 1 007 1077
Driftskostnader, kr/kvm 517 439
Underhållskostnader, kr/kvm 148 180
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 45 91
Resultat efter finansiella poster, tkr 8 923
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 4 649 5 914
Skulder, kr/kvm 3 309 3 769
Eget kapital, kr/kvm 1 683 1 581
Soliditet, procent 33 33

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller ur Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

LÄS MER: Bostadsföretagen

Samtliga uppgifter under denna rubrik är hämtade från bostadsföretagens årsredovisningar och sammanställda av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Hyresintäkter brutto: Bostads- och lokalhyror före avdrag för hyresbortfall. Observera att värme, vatten etc i vissa bostadsområden kan betalas separat av hyres­gästerna.

Resultat efter finansiella poster: Resultat efter att alla kostnader är betalda, men utan jämförelsestörande poster som till exempel reavinster från fastighetsförsäljningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive 78 procent av obeskattade reserver dividerat med totala tillgångar.

Medianvärdet är räknat på de allmännyttiga bostadsföretagen i Region Västra Sverige.

Senast uppdaterad: 30 september, 2018