Kungsbacka

Allmänt 2017

Snitt
i riket
Antal invånare 31 dec 81 986
Antal födda 731
Antal döda 624
Födelsenetto 107
Inflyttning 4 669
Utflyttning 3 239
Flyttningsnetto 1 430
Befolkningsförändring 2017 1 544
Andel av befolkn under 18 år, procent 24,3 21,0
Andel av befolkn över 65, procent 19,5 19,8
Andel utrikes födda, procent 8,2 18,5
Arbetslöshet inkl program, jan 2018, proc 3,5 7,4
Ohälsotal, dagar per inv 16–64 år 18,1 26,2
Medelinkomst 2016, kr/mån 20–64 år 29 625 25 783
Rot-avdrag, kr/inv 1 360 915
Rot-avdrag, miljoner kronor 111,1
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 2016 5 655 5 720
Medelpris villa, tkr 2016 4 162
2 772

Nyckeltal kommunen 2017

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 2 093 3 939
Eget kapital, kr/inv 38 726
57 423
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 20,3 27,2
Kommunalskatt 2018 32:15 32:12
Förskola och fritids, kr/inv 11 288
9 417
Grundskola, kr/inv 13 166
11 259
Gymnasieskola, kr/inv 4 716
4 125
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 18 564
19 460
Socialbidrag, kr/inv 640 1 351

Nyckeltal Eksta Bostads AB 2015

Median-
värde
Antal lägenheter 2 697
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 1 156 1 077
Driftskostnader, kr/kvm 424 439
Underhållskostnader, kr/kvm 189 180
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 71 91
Resultat efter finansiella poster, tkr 19 392
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 11 780 5 914
Skulder, kr/kvm 10 697 3 769
Eget kapital, kr/kvm 597 1 581
Soliditet, procent 9 33

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller ur Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

LÄS MER: Bostadsföretagen

Samtliga uppgifter under denna rubrik är hämtade från bostadsföretagens årsredovisningar och sammanställda av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Hyresintäkter brutto: Bostads- och lokalhyror före avdrag för hyresbortfall. Observera att värme, vatten etc i vissa bostadsområden kan betalas separat av hyres­gästerna.

Resultat efter finansiella poster: Resultat efter att alla kostnader är betalda, men utan jämförelsestörande poster som till exempel reavinster från fastighetsförsäljningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive 78 procent av obeskattade reserver dividerat med totala tillgångar.

Medianvärdet är räknat på de allmännyttiga bostadsföretagen i Region Västra Sverige.

Senast uppdaterad: 30 september, 2018