Orust

Allmänt 2017

Snitt
i riket
Antal invånare 31 dec 15 108
Antal födda 109
Antal döda 164
Födelsenetto -55
Inflyttning 890
Utflyttning 829
Flyttningsnetto 61
Befolkningsförändring 2017 + 15
Andel av befolkn under 18 år, procent 17,3 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 28,9 19,8
Andel utrikes födda, procent 8,3 18,5
Arbetslöshet inkl program, jan 2018, proc 3,8 7,4
Ohälsotal, dagar per inv 16–64 år 30,0 26,2
Medelinkomst 2016, kr/mån 20–64 år 26 008 25 783
Rot-avdrag, kr/inv 974 915
Rot-avdrag, miljoner kronor 14,7
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 2016 5 330 5 720
Medelpris villa, tkr 2016 2 323
2 772

 

Nyckeltal kommunen 2017

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 3 004 3 939
Eget kapital, kr/inv 20 406
57 423
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent – 0,3 27,2
Kommunalskatt 2018 35:09 32:12
Förskola och fritids, kr/inv 8 248
9 417
Grundskola, kr/inv 12 587
11 259
Gymnasieskola, kr/inv 4 296
4 125
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 23 229
19 460
Socialbidrag, kr/inv 1 190
1 351

Nyckeltal Stift. Orustbostäder 2015

Median-
värde
Antal lägenheter 830
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 1 006 1 077
Driftskostnader, kr/kvm 519 439
Underhållskostnader, kr/kvm 181 180
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 45 91
Resultat efter finansiella poster, tkr 2 621
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 7 552 5 914
Skulder, kr/kvm 7 235 3 769
Eget kapital, kr/kvm 593 1 581
Soliditet, procent 9 33

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller ur Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

LÄS MER: Bostadsföretagen

Samtliga uppgifter under denna rubrik är hämtade från bostadsföretagens årsredovisningar och sammanställda av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Hyresintäkter brutto: Bostads- och lokalhyror före avdrag för hyresbortfall. Observera att värme, vatten etc i vissa bostadsområden kan betalas separat av hyres­gästerna.

Resultat efter finansiella poster: Resultat efter att alla kostnader är betalda, men utan jämförelsestörande poster som till exempel reavinster från fastighetsförsäljningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive 78 procent av obeskattade reserver dividerat med totala tillgångar.

Medianvärdet är räknat på de allmännyttiga bostadsföretagen i Region Västra Sverige.

Senast uppdaterad: 30 september, 2018