Tjörn

Allmänt 2016

Snitt
i riket
Antal invånare 31 dec 15 584
Antal födda 163
Antal döda 146
Födelsenetto 17
Inflyttning 1 093
Utflyttning 839
Flyttningsnetto 254
Befolkningsförändring 2016 + 269
Andel av befolkn under 18 år, procent 18,9 20,8
Andel av befolkn över 65 år, procent 26,4 19,8
Andel utrikes födda, procent 7,8 17,9
Öppen arbetslöshet, jan 2017, proc 2,4 4,1
Ohälsotal, dagar per inv 16–64 år 26,7 27,8
Medelinkomst 2015, kr/mån 20–64 år 28 050
25 800
Rot-avdrag 2015, kr/inv över 20 år 3 729
2 599
Rot-avdrag 2015, miljoner kronor 46,3
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 5 785 5 720
Medelpris villa, tkr 2015 2 393
2 567

 

Nyckeltal kommunen 2016

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 1 062 3 969
Eget kapital, kr/inv 27 244 54 397
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 5,7 25,7
Kommunalskatt 2017 33:19 32:12
Förskola, kr/inv 5 446 7 170
Grundskola, kr/inv 12 346 10 625
Gymnasieskola, kr/inv 3 925 3 980
Äldreomsorg, kr/inv 13 409 11 742
Socialbidrag, kr/inv 621 1 276

Nyckeltal Tjörns Bostads AB 2015

Median-
värde
Antal lägenheter 587
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 1 077
1 077
Driftskostnader, kr/kvm 611 439
Underhållskostnader, kr/kvm 180 180
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 28 91
Resultat efter finansiella poster, tkr 2 583
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 6 517
5 914
Skulder, kr/kvm 5 918
3 769
Eget kapital, kr/kvm 603 1 581
Soliditet, procent 9 33

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller ur Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

LÄS MER: Bostadsföretagen

Samtliga uppgifter under denna rubrik är hämtade från bostadsföretagens årsredovisningar och sammanställda av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Hyresintäkter brutto: Bostads- och lokalhyror före avdrag för hyresbortfall. Observera att värme, vatten etc i vissa bostadsområden kan betalas separat av hyres­gästerna.

Resultat efter finansiella poster: Resultat efter att alla kostnader är betalda, men utan jämförelsestörande poster som till exempel reavinster från fastighetsförsäljningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive 78 procent av obeskattade reserver dividerat med totala tillgångar.

Medianvärdet är räknat på de allmännyttiga bostadsföretagen i Region Västra Sverige.

Senast uppdaterad: 28 augusti, 2017