Varberg

Allmänt 2016

Snitt
i riket
Antal invånare 31 dec 61 868
Antal födda 653
Antal döda 591
Födelsenetto 62
Inflyttning 2 961
Utflyttning 2 186
Flyttningsnetto 775
Befolkningsförändring 2016 + 838
Andel av befolkn under 18 år, procent 20,5 20,8
Andel av befolkn över 65 år, procent 22,9 19,8
Andel utrikes födda, procent 10,1 17,9
Öppen arbetslöshet, jan 2017, proc 3,5 4,1
Ohälsotal, dagar per inv 16–64 år 24,2 27,8
Medelinkomst 2015, kr/mån 20–64 år 26 233
25 800
Rot-avdrag 2015, kr/inv över 20 år 2 951
2 599
Rot-avdrag 2015, miljoner kronor 143
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 5 200 5 720
Medelpris villa, tkr 2015 2 828
2 567

Nyckeltal kommunen 2016

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 1 459 3 969
Eget kapital, kr/inv 50 053 54 397
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 23,8 25,7
Kommunalskatt 2017 31:15 32:12
Förskola, kr/inv 7 516 7 170
Grundskola, kr/inv 10 381 10 625
Gymnasieskola, kr/inv 3 767 3 980
Äldreomsorg, kr/inv 11 394 11 742
Socialbidrag, kr/inv 569 1 276

Nyckeltal Varbergs Bostads AB 2015

Median-
värde
Antal lägenheter 5 231
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 888 1 077
Driftskostnader, kr/kvm 371 439
Underhållskostnader, kr/kvm 187 180
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 80 91
Resultat efter finansiella poster, tkr 30 602
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 3 314 5 914
Skulder, kr/kvm 2 072 3 769
Eget kapital, kr/kvm 1 426 1 581
Soliditet, procent 41 33

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller ur Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

LÄS MER: Bostadsföretagen

Samtliga uppgifter under denna rubrik är hämtade från bostadsföretagens årsredovisningar och sammanställda av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Hyresintäkter brutto: Bostads- och lokalhyror före avdrag för hyresbortfall. Observera att värme, vatten etc i vissa bostadsområden kan betalas separat av hyres­gästerna.

Resultat efter finansiella poster: Resultat efter att alla kostnader är betalda, men utan jämförelsestörande poster som till exempel reavinster från fastighetsförsäljningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive 78 procent av obeskattade reserver dividerat med totala tillgångar.

Medianvärdet är räknat på de allmännyttiga bostadsföretagen i Region Västra Sverige.

Senast uppdaterad: 28 augusti, 2017