Askersund

Allmänt 2016

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 11 282
Antal födda 103
Antal döda 140
Födelsenetto – 37
Inflyttning 839
Utflyttning 668
Flyttningsnetto 171
Befolkningsförändring 2016 + 131
Andel av befolkn under 18 år, procent 18,2 20,8
Andel av befolkn över 65 år, procent 27,6 19,8
Andel utrikes födda, procent 8,6 17,9
Arbetslöshet inkl program, jan 2017, procent 6,5 7,7
Ohälsotal, dagar per invånare 35,1 27,8
Medelinkomst 2015, kr/mån 20–64 år 25 000 25 800
Rot-avdrag 2015, kr/inv över 20 år 2 480 2 599
Rot-avdrag 2015, miljoner kronor 22,8

Nyckeltal kommunen 2015

Resultat, kr/inv 1 300 2 792
Eget kapital, kr/inv 27 674 51 198
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 3,5 23,8
Kommunalskatt 2017 33:50 32:12
Förskola, kr/inv 5 435 6 916
Grundskola o gymnasieskola, kr/inv 17 576 16 222
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 22 157 18 608
Socialbidrag, kr/inv 495 1 379

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 25 februari, 2017