Kumla

Allmänt 2017

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 21 506
Antal födda 241
Antal döda 189
Födelsenetto 52
Inflyttning 1 410
Utflyttning 1 292
Flyttningsnetto 118
Befolkningsförändring 2017 + 172
Andel av befolkn under 18 år, procent 23,4 21,0
Andel av befolkn över 65, procent 19,6 19,8
Andel utrikes födda, procent 12,2 18,5
Arbetslöshet inkl program, jan 2018, procent 5,2 7,4
Ohälsotal, dagar per invånare 31,6 26,2
Medelinkomst 2016, kr/mån 20–64 år 26 000 25 783
Rot-avdrag, kr/inv 695 915
Rot-avdrag, miljoner kronor 14,9

Nyckeltal kommunen 2017

Resultat, kr/inv 3 949 3 939
Eget kapital, kr/inv 59 133
57 423
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 22,8 27,2
Kommunalskatt 2018 33:15 32:12
Förskola och fritids, kr/inv 10 218
9 417
Grundskola, kr/inv 12 161
11 259
Gymnasieskola, kr/inv 5 501
4 125
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 19 645
19 460
Socialbidrag, kr/inv 906
1 351

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 26 september, 2018