Laxå

Allmänt 2017

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 5 643
Antal födda 41
Antal döda 80
Födelsenetto – 39
Inflyttning 392
Utflyttning 417
Flyttningsnetto – 25
Befolkningsförändring 2017 – 66
Andel av befolkn under 18 år, procent 17,3 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 28,5 19,8
Andel utrikes födda, procent 17,7 18,5
Arbetslöshet inkl program, jan 2018, procent 8,9 7,4
Ohälsotal, dagar per invånare 40,5 26,2
Medelinkomst 2016, kr/mån 20–64 år 24 908 25 783
Rot-avdrag, kr/inv 743 915
Rot-avdrag, miljoner kronor 4,2

Nyckeltal kommunen 2017

Resultat, kr/inv 3 427 3 939
Eget kapital, kr/inv 15 452
57 423
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent – 13,7 27,2
Kommunalskatt 2018 33:73 32:12
Förskola och fritids, kr/inv 7 806
9 417
Grundskola, kr/inv 13 359
11 259
Gymnasieskola, kr/inv 5 448
4 125
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 27 915
19 460
Socialbidrag, kr/inv 842
1 351

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 26 september, 2018