Lekeberg

Allmänt 2016

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 7 636
Antal födda 88
Antal döda 71
Födelsenetto 17
Inflyttning 529
Utflyttning 405
Flyttningsnetto 124
Befolkningsförändring 2016 + 144
Andel av befolkn under 18 år, procent 23,2 20,8
Andel av befolkn över 65 år, procent 21,6 19,8
Andel utrikes födda, procent 5,2 17,9
Arbetslöshet inkl program, jan 2017, procent 4,5 7,7
Ohälsotal, dagar per invånare 32,8 27,8
Medelinkomst 2015, kr/mån 20–64 år 24 625 25 800
Rot-avdrag 2015, kr/inv över 20 år 2 694 2 599
Rot-avdrag 2015, miljoner kronor 15,4

Nyckeltal kommunen 2016

Resultat, kr/inv 1 946 3 969
Eget kapital, kr/inv 28 009
54 397
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 9,8 25,7
Kommunalskatt 2017 33:98 32:12
Förskola, kr/inv 8 721
7 170
Grundskola, kr/inv 12 684
10 625
Gymnasieskola, kr/inv 3 457 3 980
Äldreomsorg, kr/inv 12 948
11 742
Socialbidrag, kr/inv 530  1 276

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 1 september, 2017