Lindesberg

Allmänt 2016

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 23 744
Antal födda 259
Antal döda 256
Födelsenetto 3
Inflyttning 1 804
Utflyttning 1 625
Flyttningsnetto 179
Befolkningsförändring 2016 + 182
Andel av befolkn under 18 år, procent 20,0 20,8
Andel av befolkn över 65 år, procent 24,0 19,8
Andel utrikes födda, procent 15,4 17,9
Arbetslöshet inkl program, jan 2017, procent 10,1 7,7
Ohälsotal, dagar per invånare 33,3 27,8
Medelinkomst 2015,kr/inv 20–64 år 23 783 25 800
Rot-avdrag 2015 kr/inv över 20 år 2 156 2 599
Rot-avdrag 2015, miljoner kronor 41,1

Nyckeltal kommunen 2015

Resultat, kr/inv 5 196 2 792
Eget kapital, kr/inv 25 979
51 198
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent –0,5 23,2
Kommunalskatt 2017 33:85 32:12
Förskola, kr/inv 6 827
6 916
Grundskola o gymnasieskola, kr/inv 18 582
16 222
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 21 928
18 608
Socialbidrag, kr/inv 1 291
1 379

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 24 april, 2017