Örebro

Allmänt 2017

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 150 291
Antal födda 1 807
Antal döda 1 149
Födelsenetto 658
Inflyttning 9 699
Utflyttning 6 725
Flyttningsnetto 2 974
Befolkningsförändring 2017  + 3 660
Andel av befolkn under 18 år, procent 21,3 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 18,0 19,8
Andel utrikes födda, procent 17,6 18,5
Arbetslöshet inkl program, jan 2018, procent 7,6 7,4
Ohälsotal, dagar per invånare 25,6 26,2
Medelinkomst 2016, kr/mån 20–64 år 24 942 25 783
Rot-avdrag, kr/inv 712 915
Rot-avdrag, miljoner kronor 106,7

Nyckeltal kommunen 2017

Resultat, kr/inv 5 842 3 939
Eget kapital, kr/inv 65 281
57 423
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 24,2 27,2
Kommunalskatt 2018 32:90 32:12
Förskola och fritids, kr/inv 9 646
9 417
Grundskola, kr/inv 10 747
11 259
Gymnasieskola, kr/inv 4 662
4 125
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 19 578
19 460
Socialbidrag, kr/inv 1 612
1 351

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 26 september, 2018