Brist i alla kommuner – men stora planer

Bostadsbristen har ett fast grepp om Södermanland.

Bostadsbristen har ett fast grepp om Södermanland.

Varje år sammanställer Boverket den så kallade Bostadsmarknadsenkäten, där kommunerna beskriver läget på sina respektive bostadsmarknader.

I januari 2016 bedömde samtliga kommuner i Södermanland att de har brist på bostäder.

Lågt byggande i många år

Byggandet har länge legat på en nivå som inte alls matchar inflyttningen.

Det har lett till en skriande brist på framför allt hyresrätter, med hyror som ungdomar och nyanlända kan klara av. Även äldre som vill flytta till bekvämare boende har svårt att hitta tillgängliga och prisvärda bostäder.

Mycket nytt på gång

Men nu ser det ut att kunna bli en förbättring, åtminstone om man ska tro kommunernas uppskattning av vilka byggen som sätts igång de närmaste åren (se tabell nedan). Där landar siffrorna på nära 2 000 bostäder 2016 och nästan lika många 2017, det vill säga gott och väl i nivå med vad länsstyrelsen anser behövs. En stor del av dem uppges också vara hyresrätter, och det är framför allt de allmännyttiga bolagen som ska bygga dem.

Men man ska ha i minnet att det som verkligen byggs brukar bli mindre än prognoserna. 2015 påbörjades inte ens hälften av de byggstarter som kommunerna räknade med.

Byggboom i Eskilstuna?

Framför allt Eskilstuna, en kommun som växer med över 1 000 personer per år, har länge släpat efter med byggandet. Nu finns planer på att byggstarta över 1 300 bostäder de närmaste två åren.

I Katrineholm var det ett trendbrott när 50 lägenheter i flerbostadshus stod klara 2015. Nu bedömer kommunen att flera hundra lägenheter till ska börja byggas 2016–2017. Ett annat trendbrott kan anas i Vingåker, som ser ut att kunna byggstarta 48 lägenheter under 2016.

Nyköping, Strängnäs och Trosa fortsätter att ligga på en för länet relativt hög byggtakt.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Södermanland 2016-2017
  Förväntat byggande 20161   Förväntat byggande 20171 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Eskilstuna 105 464 569 130 651 781 1 350 17 % 83 %
Flen 10 8 18 10 36 46 64 31 % 69 %
Gnesta 39 40 79 33 78 111 190 38 % 62 %
Katrineholm 39 225 264 54 104 158 422 22 % 78 %
Nyköping 70 391 461 30 318 348 809 12 % 88 %
Oxelösund 15 116 131 0 0 0 131 11 % 89 %
Strängnäs 120 156 276 140 70 210 486 53 % 47 %
Trosa 82 49 131 90 30 120 251 69 % 31 %
Vingåker 8 48 56 6 4 10 66 21 % 79 %
Södermanland 488 1 497 1 985 493 1 291 1 784 3 769 26 % 74 %
Riket 2 11 000 43 000 54 000 12 000 46 000 58 000 112 000 21 % 79 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2016.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2016 och 2017.
2) Prognos i Boverkets Indikatorer maj 2016.
LÄS MER: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2016 svarade 240 av landets 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 40 rapporterade balans, och 10 överskott.

Boverkets definitioner:
Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott innebär inte alltid att det finns bostadssociala problem såsom trångboddhet eller omfattande andrahandsuthyrning som utbrett fenomen. Underskott på bostäder kan innebära att det i kommunen finns en dynamisk ekonomi, där ökade inkomster leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Att en kommun uppger underskott på bostäder innebär i många fall att det är svårt att flytta till, eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder, eller bostäder till salu, än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott. Ett överskott på bostäder behöver inte heller innebära att det finns lämpliga bostäder i förhållande till hur efterfrågan och/eller behovet ser ut i kommunen.

Senast uppdaterad: 10 januari, 2017