Brist i hela länet – men stora planer

Bostadsbristen har ett fast grepp om Södermanland.

Bostadsbristen har ett fast grepp om Södermanland.

Varje år sammanställer Boverket den så kallade Bostadsmarknadsenkäten, där kommunerna beskriver läget på sina respektive bostadsmarknader.

I januari 2018, liksom flera år i rad, bedömde samtliga kommuner i Södermanland att de har brist på bostäder – och ingen av dem tror att det har lättat om tre år heller.

Lågt byggande i många år

Byggandet har länge legat på en nivå som inte alls matchar inflyttningen.

Det har lett till en skriande brist på framför allt hyresrätter, med hyror som ungdomar och nyanlända kan klara av. Även äldre som vill flytta till bekvämare boende har svårt att hitta tillgängliga och prisvärda bostäder.

Mycket nytt på gång

Men nu ser det ut att kunna bli en förbättring, åtminstone om man ska tro kommunernas uppskattning av vilka byggen som sätts igång de närmaste åren (se tabell nedan).

2017 blev 1 200 nya bostäder inflyttningsklara, och uppemot 2 500 påbörjades, så nivån verkar ha tagit ett rejält kliv uppåt.

Byggboom i Eskilstuna?

Framför allt Eskilstuna, en kommun som växer med över 1 000 personer per år, har länge släpat efter med byggandet. Bara ett par hundra bostäder per år har byggts. Men 2017 påbörjades cirka 800, enligt SCB:s preliminära statistik. Nu förväntar sig alltså kommunen att ytterligare 600 bostäder ska byggstartas i Eskilstuna vart och ett av de närmaste två åren.

Mindre kommuner bygger mer

Precis som tidigare år är aktiviteten större i de mindre kommunerna. Både Strängnäs och Nyköping överträffar Eskilstunas förväntade byggstarter, och Trosa, som länge byggt mycket i förhållande till sitt invånarantal, fortsätter att lägga ribban högt.

I Katrineholm var det ett trendbrott när 50 lägenheter i flerbostadshus stod klara 2015, och följdes av ännu fler åren därpå. Nu bedömer kommunen ytterligare flera hundra lägenheter ska börja byggas 2018–2019.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Södermanland 2018-2019
  Förväntat byggande 20181   Förväntat byggande 20191 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Eskilstuna 150 459 609 190 419 609 1 218 28 % 72 %
Flen 10 17 27 0 46 46 73 14 % 86 %
Gnesta 20 119 139 20 80 100 239 17 % 83 %
Katrineholm 58 226 284 55 300 355 639 18 % 82 %
Nyköping 84 650 734 98 424 522 1 256 14 % 86 %
Oxelösund 7 65 72 22 106 128 200 15 % 86 %
Strängnäs 210 510 720 170 390 560 1 280 30 % 70 %
Trosa 60 228 288 60 130 190 478 25 % 75 %
Vingåker 15 18 33 15 18 33 66 45 % 55 %
Södermanland 614 2 292
2 906
630 1 913
2 543 5 449
23 % 77 %
Riket 2 12 455
71 367
83 822
12 268
78 676
90 944
174 766
14 % 86 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2018.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2018 och 2019.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. Historiskt har den genomsnittliga överskattningen varit 28 procent, enligt Boverket.
LÄS MER: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2018 svarade 243 av landets 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 42 rapporterade balans, och 3 överskott.

Boverkets definitioner:
Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott innebär inte alltid att det finns bostadssociala problem såsom trångboddhet eller omfattande andrahandsuthyrning som utbrett fenomen. Underskott på bostäder kan innebära att det i kommunen finns en dynamisk ekonomi, där ökade inkomster leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Att en kommun uppger underskott på bostäder innebär i många fall att det är svårt att flytta till, eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder, eller bostäder till salu, än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott. Ett överskott på bostäder behöver inte heller innebära att det finns lämpliga bostäder i förhållande till hur efterfrågan och/eller behovet ser ut i kommunen.

Senast uppdaterad: 30 september, 2018