Katrineholm

Allmänt 2016

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 33 722
Antal födda 400
Antal döda 387
Födelsenetto 13
Inflyttning 1 908
Utflyttning 1 660
Flyttningsnetto 248
Befolkningsförändring 2016 + 260
Andel av befolkn under 18 år, procent 21,3 20,8
Andel av befolkn över 65 år, procent 22,6 19,8
Andel utrikes födda, procent 17,4 17,9
Arbetslöshet inkl program, jan 2017, procent 11,5 7,7
Ohälsotal, dagar per inv 36,3 27,8
Medelinkomst 2015, kr/mån 20–64 år 23 150
25 800
Rot-avdrag 2015, kr/inv över 20 år 2 146
2 599
Rot-avdrag 2015, miljoner kronor 56,5

Nyckeltal kommunen 2015

Resultat, kr/inv 1 333 2 792
Eget kapital, kr/inv 24 460
51 198
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 6,9 23,2
Kommunalskatt 2017 32:95 32:12
Förskola, kr/inv 5 795
6 916
Grundskola o gymnasieskola, kr/inv 17 551
16 222
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 21 986
18 608
Socialbidrag, kr/inv 2 467
1 379

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 25 april, 2017