Oxelösund

Allmänt 2016

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 11 921
Antal födda 131
Antal döda 142
Födelsenetto – 11
Inflyttning 932
Utflyttning 700
Flyttningsnetto 232
Befolkningsförändring 2016 + 220
Andel av befolkn under 18 år, procent 18,4 20,8
Andel av befolkn över 65 år, procent 27,5 19,8
Andel utrikes födda, procent 21,7 17,9
Arbetslöshet inkl program, jan 2017, procent 13,6 7,7
Ohälsotal, dagar per inv 34,1 27,8
Medelinkomst 2015, kr/mån 20–64 år 24 700 25 800
Rot-avdrag 2015, kr/inv över 20 år 1 999 2 599
Rot-avdrag 2015, miljoner kronor 19,2

Nyckeltal kommunen 2016

Resultat, kr/inv 3 995 3 969
Eget kapital, kr/inv 45 157
54 397
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 17,9 25,7
Kommunalskatt 2017 33:05 32:12
Förskola, kr/inv 6 276
7 170
Grundskola, kr/inv 8 914
10 625
Gymnasieskola, kr/inv 3 342 3 980
Äldreomsorg, kr/inv 16 219 11 742
Socialbidrag, kr/inv 723 1 276

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 31 augusti, 2017