Forshaga

Allmänt 2017

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 11 509
Antal födda 121
Antal döda 119
Födelsenetto 2
Inflyttning 735
Utflyttning 681
Flyttningsnetto 54
Befolkningsförändring 2017 +58
Andel av befolkn under 18 år, procent 21,9 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 23,1 19,8
Andel utrikes födda, procent 9,0 18,5
Arbetslöshet inkl program, jan 2018, procent 7,1 7,4
Ohälsotal, dagar per invånare 32,3 26,2
Medelinkomst 2016, kr/mån 20–64 år 25 133 25 783
Rot-avdrag, kr/inv 843 915
Rot-avdrag, miljoner kronor 9,7

Nyckeltal kommunen 2016

Resultat, kr/inv 750 3 969
Eget kapital, kr/inv 35 250 54 397
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 11,7 25,7
Kommunalskatt 2017 33:55 32:12
Förskola, kr/inv 6 429 7 170
Grundskola, kr/inv 12 346 10 625
Gymnasieskola, kr/inv 4 714 3 980
Äldreomsorg, kr/inv 12 700 11 742
Socialbidrag, kr/inv 913 1 276

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 23 april, 2018