Hammarö

Allmänt 2017

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 16 174
Antal födda 184
Antal döda 139
Födelsenetto 45
Inflyttning 1 179
Utflyttning 774
Flyttningsnetto 405
Befolkningsförändring 2017 + 449
Andel av befolkn under 18 år, procent 25,0 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 19,0 19,8
Andel utrikes födda, procent 7,3 18,5
Arbetslöshet inkl program, jan 2018, procent 3,7 7,4
Ohälsotal, dagar per invånare 21,0 26,2
Medelinkomst 2016, kr/mån 20–64 år 28 767
25 783
Rot-avdrag, kr/inv 1 189
915
Rot-avdrag, miljoner kronor 19,2

Nyckeltal kommunen 2016

Resultat, kr/inv 1 288 3 969
Eget kapital, kr/inv 19 777
54 397
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 3,5 25,7
Kommunalskatt 2017 33:30 32:12
Förskola, kr/inv 8 782
7 170
Grundskola, kr/inv 12 569
10 625
Gymnasieskola, kr/inv 4 198 3 980
Äldreomsorg, kr/inv 10 214
11 742
Socialbidrag, kr/inv 704 1 276

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 23 april, 2018