Karlstad

Allmänt 2017

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 91 120
Antal födda 1 079
Antal döda 771
Födelsenetto 308
Inflyttning 5 900
Utflyttning 5 293
Flyttningsnetto 607
Befolkningsförändring 2017 + 922
Andel av befolkn under 18 år, procent 19,0 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 20,3 19,8
Andel utrikes födda, procent 12,6 18,5
Arbetslöshet inkl program, jan 2018, procent 7,3 7,4
Ohälsotal, dagar per invånare 23,4 26,2
Medelinkomst 2016, kr/mån 20–64 år 25 208
25 783
Rot-avdrag, kr/inv 881 915
Rot-avdrag, miljoner kronor 80,2

Nyckeltal kommunen 2016

Resultat, kr/inv 4 160 3 969
Eget kapital, kr/inv 59 881 54 397
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 29,0 25,7
Kommunalskatt 2017 32:95 32:12
Förskola, kr/inv 6 442 7 170
Grundskola, kr/inv 8 774 10 625
Gymnasieskola, kr/inv 3 247 3 980
Äldreomsorg, kr/inv 10 646 11 742
Socialbidrag, kr/inv 1 291 1 276

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 23 april, 2018