Storfors

Allmänt 2017

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 4 123
Antal födda 39
Antal döda 45
Födelsenetto – 6
Inflyttning 381
Utflyttning 317
Flyttningsnetto 64
Befolkningsförändring 2017 + 77
Andel av befolkn under 18 år, procent 18,7 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 26,6 19,8
Andel utrikes födda, procent 18,7 18,5
Arbetslöshet inkl program, jan 2018, procent 11,6 7,4
OIhälsotal, dagar per invånare 34,0 26,2
Medelinkomst 2016, kr/mån 20–64 år 23 975 25 783
Rot-avdrag, kr/inv över 20 år 597 915
Rot-avdrag, miljoner kronor 2,4

Nyckeltal kommunen 2016

Resultat, kr/inv 493 3969
Eget kapital, kr/inv 15 444
54 397
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent – 13,8
25,7
Kommunalskatt 2017 33:70 32:12
Förskola, kr/inv 5 297
7 170
Grundskola, kr/inv 13 492
10 625
Gymnasieskola, kr/inv 4 598 3 980
Äldreomsorg, kr/inv 17 467
11 742
Socialbidrag, kr/inv 1 210
1 276

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 23 april, 2018