Fördjupning och källmaterial

I den här avdelningen har vi samlat aktuella skrifter och rapporter med anknytning tlll innehållet på webbplatsen.

Materialet är sorterat ämnesvis, och när du klickar på fliken fälls det ut några rader om innehållet innan du bestämmer om du vill ladda hem pdf-filen.

Tipsa gärna om andra publikationer som du tycker borde finnas här.

Bostadsmarknad

Boverket: Behov av nya bostäder 2018–2025

Efter att SCB kommit med nya prognoser över befolkningsutvecklingen har även Boverket uppdaterat sin prognos över hur mycket bostäder som behöver byggas. I juli 2018 bedömer man att 93 000 bostäder per år behöver byggas fram till och med 2020, och däreter 51 000 per år fram till 2025. Behov av nya bostäder 2018–2025 (pdf, 40 sid). Boverket rapport 2018:24

Boverket: Boverkets indikatorer juni 2018

Två gånger per år gör Boverkets experter en analys av hur befolkningsutveckling, ränteläge med mera påverkar byggande och bostadspriser. Här finns också prognoser för hur bostadsbyggandet utvecklas i olika delar av Sverige. Boverkets indikatorer juni 2018 (pdf, 36 sidor).

Hyresgästföreningen: Hinder för bostadsbyggande

Höga byggkostnader är det enskilt största hindret för att bygga nya hyresrätter. Ett annat stort problem är att det saknas efterfrågan på bostäder med den hyresnivå som byggkostnaderna leder till. Det framgår av en enkätundersökning som Hyresgästföreningen gjort bland bygg- och bostadsföretag. Hyresgästföreningen april 2018. Hinder för bostadsbyggande (pdf, 20 sidor)

Hyresgästföreningen: Unga vuxnas boende i Sverige 2017

Vartannat år sedan 1997 har Hyresgästföreningen genom en enkätundersökning kartlagt ungas situation på bostadsmarknaden: hur de bor och hur de skulle vilja bo. Unga vuxnas boende 2017 (pdf, 21 sidor)

Sveriges förenade studentkårer: Bostadsrapport 2018

Kartläggning av bostadssituationen för studenter i Sveriges universitets- och högskolestäder. 12 städer får röd flagg vilket betyder att de inte kan erbjuda bostad inom ett halvår. SFS Bostadsrapport 2018 (pdf, 20 sidor)

Hyresgästföreningen: Från bostad till hotell – korttidsuthyrningens förutsättningar

Rapporten beskriver vad korttidsuthyrning, till exempel via Airbnb, får för effekter i sex städer: tre svenska och tre i övriga Europa. Från bostad till hotell – korttidsuthyrningens förutsättningar (pdf, 15 sidor). Hyresgästföreningen 2018.

Ramböll, Linköpings universitet mfl: Rörligheten på den svenska bostadsmarknaden

Det sägs ofta att rörligheten på bostadsmarknaden är för låg, och att det är en av orsakerna till bostadskrisen. Men hur låg är den? Det har forskaren Maria Brandén och konsultföretaget Ramböll undersökt, på uppdrag av Hyresgästföreningen. Det visar sig att hyresgäster flyttar ungefär dubbelt så ofta som de som äger sina bostäder, och att siffrorna varit stabila länge. Rörligheten på den svenska bostadsmarknaden (pdf, 32 sidor). Ramböll, Linköpings universitet, Stockholms universitet 2016.

Hyresgästföreningen: Hur bor man i Stockholm?

Är det sant att beståndet av hyreslägenheter i Stockholm är underutnyttjat? Nej, tvärtom. Problemet är i stället att det i vissa stadsdelar bor för många i hyreslägenheterna, konstaterar rapportförfattarna. I Hur bor man i Stockholm? (pdf, 101 sidor) beskrivs läget noggrant, i diagram och tabeller. Bo-Analys och vostra konsulter 2015.

Hyresgästföreningen: Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten

Fastighetsägaren får i princip alltid rätt när hyresnämnd eller hovrätt avgör tvister som gäller ombyggnad av hyreslägenheter. Det visar Karin Wetterberg i sitt examensarbete i juridik vid Uppsala universitet. Hyresgästföreningen, som beställt studien, sammanfattar rapporten (pdf, 7 sidor).

Hyresgästföreningen: Var tredje kan tvingas flytta

Rapporten, som tagits fram på uppdrag av Hyresgästföreningen, beskriver effekterna på hushållens ekonomi vid olika nivåer på hyreshöjningar. Hushållen som studerats bor i områden i Göteborg som snart ska renoveras. Vid en hyreshöjning på 50 procent, vilket inte är ovanligt, kan vart tredje hushåll tvingas flytta. Var tredje kan tvingas flytta (pdf, 78 sidor). Bo-Analys och vostra konsulter 2016.

Boverket: Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar

Var fjärde hyresgäst flyttar i samband med omfattande renoveringar. Det är i första hand personer med låga inkomster som flyttar, och de flyttar till områden med lägre medelinkomst och sämre skolresultat. Boverket rapport 2014:34 flyttmonster-omfattande-renoveringar (pdf, 90 sidor)

Hyresgästföreningen och Uppsala universitet: Men vart ska ni då ta vägen?

En rapport om ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv. Sara Westin, fil dr i kulturgeografi, har intervjuat hyresgäster i miljonprogrammet som ställts inför omfattande renoveringar. Men vart ska ni då ta vägen? (pdf, 78 sidor) Hyresgästföreningen och Uppsala universitet 2012.

Bostadspolitik

Hyreskommissionen: Hyresrätten i framtiden

Hyreskommissionen är en oberoende grupp som tillsattes av Hyresgästföreningen för att lägga fram förslag för hur hyresrätten kan utvecklas. Förslagen handlar bland annat om att införa en låg moms på hyran och ett oberoende skiljedomsförfarande för att lösa tvister om hyreshöjningar. Augusti 2018. Hyresrätten i framtiden (pdf 60 sid).

Delegation Bostad 2030: Dags för en ny bostadspolitik

Delegation 2030 tillsattes av Hyresgästföreningen för att oberoende arbeta med förslag för en ny bostadspolitik. En rad forskare och branschföreträdare har deltagit i arbetet. Augusti 2018. Slutbetänkande Bostad 2030 (pdf 36 sid).

Hyresgästföreningen/Ramböll: Scenarioanalys: Marknadshyror för hyreslägenheter

Hur mycket skulle hyrorna höjas om dagens hyressättningssystem med bruksvärdesprincip och besittningsskydd ersattes med marknadshyror? Det har konsultföretaget Ramböll undersökt på uppdrag av Hyresgästföreningen. Man har räknat på vad förändringarna skulle innebära i olika stadsdelar i Stockholm, Göteborg, Halmstad och Helsingborg och beskriver det i fyra rapporter. Hyresgästföreningen och Ramböll juni 2018.
Marknadshyror för hyreslägenheter i Stockholms kommun (pdf, 40 sidor)
Marknadshyror för hyreslägenheter i Göteborgs kommun (pdf, 32 sidor)
Marknadshyror för hyreslägenheter i Halmstads kommun (pdf, 30 sidor)
Marknadshyror för hyreslägenheter i Helsingborgs kommun (pdf, 30 sidor)

Stefan Fölster: Den inkluderande staden

I rapporten presenterar forskaren Stefan Fölster i tio punkter hur områden som kännetecknas av utanförskap kan utvecklas med både fysiska och sociala åtgärder. Barnen, deras skolgång och boende är nyckelfaktorer. Rapporten är beställd av Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Byggvesta. November 2017. Den inkluderande staden (pdf 120 sid).

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, Sabo: Balanserade ekonomiska villkor – en skattereform för hyresrätten

Gemensamt förslag från samtliga tre parter på hyresbostadsmarknaden om bättre skattemässig balans mellan upplåtelseformerna. Publicerat september 2017. Balanserade ekonomiska villkor (pdf, 28 sid)

Hyresgästföreningen: Nyproduktion och renoveringar av hyresrätter – en för lönsam affär?

Det byggs och renoveras mer än på länge – men är det långsiktigt hållbart? Analys av boendekostnader, vinster och riskerna med kortsiktiga affärsmodeller. Hyresgästföreningen 2017. Nyproduktion och renoveringar av hyresrätter – en för lönsam affär? (pdf,15 sidor)

Hyresgästföreningen: Så kommer vi tillrätta med bostadsbristen – utmaningar och lösningar

Hyresgästföreningen analyserar vad bostadskrisen beror på och ger sin syn på hur den kan lösas. Hyresgästföreningen 2016. Så kommer vi tillrätta med bostadsbristen (pdf,11 sidor)

Hyresgästutredningen: Stärkt ställning för hyresgäster

Statlig utredning föreslår att lagen skärps när det gäller hyresgästers möjligheter att påverka omfattningen av ombyggnad i sina bostäder. Utredningen är mastig, men det finns en sammanfattning i början som förklarar det viktigaste.  SOU 2017:33 (pdf, 520 sidor)

Hyresgästföreningen: Hållbar ombyggnad – enda vägen framåt

Hyresgäster måste få större inflytande över vad som görs i deras hem, så att de har möjlighet att välja nivå på upprustningen och bo kvar efter en renovering. Det anser Hyresgästföreningen, som föreslår en rad åtgärder för att förbättra situationen. bland annat hållbar ROT för hyresrätter och skattefria investerings- och underhållsfonder. Hyresgästföreningen 2015. Hållbar ombyggnad (pdf,16 sidor)

Hyresgästföreningen och Spacescape: Alla får plats i stadens goda lägen
Det finns plats för en miljon nya bostäder max 20 minuter från centrum. Det kommer stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle fram till. Han har inventerat den byggbara marken i tio svenska städer på uppdrag av Hyresgästföreningen. En förutsättning är att stadsplaneringen styrs hårdare för att ge plats åt människor och kollektivtrafik i stället för bilar. Alla får plats i stadens goda lägen (pdf, 52 sidor).
PwC och SABO: Vad skulle marknadshyror kosta Sverige?

Om Sverige inför marknadshyror skulle det kosta skattebetalarna 70-80 miljarder, lågt räknat. Det visar en rapport som konsultföretaget PwC gjort på uppdrag av de allmännyttiga bostadsföretagens organisation SABO. Där framgår även att Europa har bostadsbrist oavsett hur hyrorna sätts. Vad skulle marknadshyror kosta Sverige? Konsekvenser av svensk marknadshyra och jämförelse av europeisk social housing (pdf, 68 sidor). PwC och SABO 2016.

SABO/red Tapio Salonen: Nyttan med Allmännyttan

De allmännyttiga bostadsföretagen har stora möjligheter att bidra till samhällsnyttan, inte minst genom att bygga nya bostäder. Det visar en grupp forskare som på SABOs uppdrag kartlagt hur allmännyttans uppdrag kan tolkas och utföras i praktiken. Forskningsprojektet redovisas i sin helhet i boken Nyttan med allmännyttan (Liber förlag 2015). Här finns en sammanfattning av Nyttan med allmännyttan (pdf 40 sidor).

Bostadsbeskattningskommittén: Vissa bostadsbeskattningsfrågor SOU 2014:1

Slutbetänkande från den statliga utredning som skulle lämna förslag på förbättrade skattemässiga villkor för hyresrätten. Innehåller en noggrann genomgång av skillnaderna i beskattning (sid 45–58), och slutsatsen är att villkoren är långt ifrån neutrala. Vissa bostadsbeskattningsfrågor SOU 2014:1 (pdf, 239 sidor)

Hyresgästföreningen: Bostadsbeskattningskommittén – en sammanfattning och kommentar

Hyresgästföreningens förhandlingschef Pär Svanberg, som också deltagit som expert i utredningen, sammanfattar de viktigaste slutsatserna i Bostadsbeskattningskommitténs betänkande. Bostadsbeskattningskommitten – en kommentar (pdf, 6 sidor)

Hyresgästföreningen: Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

2001–2006 utgick ett bidrag till att bygga hyresrätter i orter med bostadsbrist. Ett villkor för att få bidraget var att inflyttningshyran inte översteg en viss nivå. En jämförelse mellan produktionskostnaden för bostadsrätter respektive hyresrätter 2002–2008 visar att investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna. Här finns siffrorna, i ett PM från Hyresgästföreningen 2010. Investeringsbidraget_sänkte_byggkostnaderna_PM_2010 (pdf, 5 sidor)

Levnadsstandard

Boverket: Äldres boendeekonomi

Äldre som bor i hyresrätt har lägst inkomster och betalar mest för sitt boende. Hushåll i äganderätt har 57 procent lägre boendeutgifter än hushåll i hyresrätt, och en stor andel av pensionärerna i hyresrätt har mycket små marginaler. Äldres boendeekonomi (pdf, 76 sidor) Boverket rapport 2018:19

Boverket: Boende till rimlig kostnad. Hushållens boendeutgiftsprocent och konsumtionsutrymme.

I genomsnitt har inkomsterna ökat mycket mer än boendeutgifterna mellan 2006 och 2013. Men det gäller inte alla. 770 000 hushåll, eller cirka 1,5 miljoner människor, i Sverige har inte tillräckligt kvar till annan baskonsumtion när boendekostnaden är betald. Det visar en studie som Boverket gjort. Boende till rimlig kostnad (pdf, 36 sidor) Boverket rapport 2016:11

SCB: Inkomstrapport 2016 – individer och hushåll

Sammanfattning av Statistiska centralbyråns kartläggning av inkomstutvecklingen i Sverige samt i vilken mån rot-, rut- och ränteavdrag utnyttjas i olika inkomstgrupper. Avståndet mellan olika grupper har ökat kraftigt under 2000-talet. Inkomstrapport 2016 – individer och hushåll (pdf, 65 sidor). SCB Ekonomisk välfärdsstatistik 2018:1.

Internationellt

Hyresgästföreningen: Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa europeiska länder

Hur ser det ut med statligt stöd för byggande i Frankrike, Österrike, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Finland? Det har Ernst & Young kartlagt, på Hyresgästföreningens uppdrag. Samtliga länder har – till skillnad från Sverige – olika former av statligt stöd för att stimulera produktion av hyresrätter. Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa europeiska länder (pdf, 40 sid)

Boverket: Den sociala bostadssektorn i Europa

Sociala bostäder, eller så kallad social housing, framförs ibland som en del av lösningen för bostadskrisen i Sverige. Boverket har studerat och jämfört de olika modeller för sociala bostäder som finns i sex europeiska länder. Systemen är väldigt olika, både när det gäller finansiering och vilka grupper de riktar sig till. Den sociala bostadssektorn i Europa. Jämförelser mellan sex EU-länder (pdf, 144 sidor). Boverket rapport 2016:16

Regionalt material

Hyresgästföreningen: Kalla fakta om boendet i Göteborgsregionen 2017

Rapport med sammanställning av läget på bostadsmarknaden, boendemönster och levnadsvillkor i Göteborgsregionen utifrån aktuell statistik. Kalla fakta om boendet i Göteborgsregionen 2017 (pdf, 48 sidor). Hyresgästföreningen Region västra Sverige 2017.

Hyresgästföreningen: Unga vuxnas boende i Storgöteborg 2017

Vartannat år sedan 1997 har Hyresgästföreningen genom en enkätundersökning kartlagt ungas situation på bostadsmarknaden: hur de bor och hur de skulle vilja bo. Unga vuxnas boende 2017 i Storgöteborg (pdf, 18 sidor). Hyresgästföreningen 2017.

Länsstyrelsen Dalarnas län: Bostadsmarknad i Dalarna 2018

Länsstyrelsens årliga genomgång av läget på bostadsmarknaden. BMA Dalarna 2018 (pdf, 43 sid)

Länsstyrelsen Hallands län: Bostadsmarknaden Halland 2018

Länsstyrelsens årliga genomgång av läget på bostadsmarknaden. BMA Halland 2018 (pdf, 46 sid)

Länsstyrelsen Södermanlands län: Bostadsmarknaden i Södermanlands län 2018

Länsstyrelsens årliga genomgång av läget på bostadsmarknaden. BMA_Södermanland (pdf, 56 sid)

Länsstyrelsen Värmland: Regional bostadsmarknadsanalys – Utsatthet på bostadsmarknaden. Värmlands län 2018

Länsstyrelsens årliga genomgång av läget på bostadsmarknaden. BMA Värmland 2018 (pdf, 43 sid)

Länsstyrelsen Västra Götaland: Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2018

Länsstyrelsens årliga genomgång av läget på bostadsmarknaden. BMA Västra Götaland 2018 (pdf, 42 sid)

Länsstyrelsen Västra Götaland: Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Västra Götalands län.

En grundlig kartläggning av behovet av nya bostäder, i regionens olika delar men även kommun för kommun. Den baseras på prognoser över befolkningsutvecklingen 2015–2025. Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Västra Götalands län (pdf, 174 sid) Rapport 2015:53

Länsstyrelsen Örebro län: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2018

Länsstyrelsens årliga analys av läget på bostadsmarknaden. BMA Örebro län 2018 (pdf, 82 sid)

Senast uppdaterad: 13 september, 2018