Fördjupning och källmaterial

I den här avdelningen har vi samlat aktuella skrifter och rapporter med anknytning tlll innehållet på webbplatsen.

Materialet är sorterat ämnesvis, och när du klickar på fliken fälls det ut några rader om innehållet innan du bestämmer om du vill ladda hem pdf-filen.

Tipsa gärna om andra publikationer som du tycker borde finnas här.

Bostadsmarknad

Boverket: Behov av bostadsbyggande

Det behöver byggas nästan 600 000 bostäder fram till 2025. Det kommer Boverket fram till i en prognos. Behovet är störst i början av perioden, då det behövs en byggtakt på cirka 70 000 bostäder per år. Merparten i storstadsregionerna, men Boverket analyserar även behovet i övriga delar av landet. Behov av bostadsbyggande. Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025. (pdf, 144 sidor). Boverket rapport 2015:18

Boverket: Reviderad prognos över behovet av nya bostäder fram till 2025

Efter att SCB kommit med nya prognoser över befolkningsutvecklingen har även Boverket uppdaterat sin prognos över hur mycket bostäder som behöver byggas. I juni 2016 bedömer man behovet till 710 000 bostäder fram till 2025, varav 440 000 fram till 2020. Det betyder att byggandet de närmaste åren måste upp till en nivå på 88 000 bostäder per år. Reviderad prognos över behovet av nya bostäder till 2025 (pdf, 20 sidor). Boverket rapport 2016:18

Boverket: Boverkets indikatorer november 2016

Två gånger per år gör Boverkets experter en analys av hur befolkningsutveckling, ränteläge med mera påverkar byggande och bostadspriser. Här finns också prognoser för hur bostadsbyggandet utvecklas i olika delar av Sverige. Boverkets indikatorer november 2016 (pdf, 28 sidor).

Ramböll, Linköpings universitet mfl: Rörligheten på den svenska bostadsmarknaden

Det sägs ofta att rörligheten på bostadsmarknaden är för låg, och att det är en av orsakerna till bostadskrisen. Men hur låg är den? Det har forskaren Maria Brandén och konsultföretaget Ramböll undersökt, på uppdrag av Hyresgästföreningen. Det visar sig att hyresgäster flyttar ungefär dubbelt så ofta som de som äger sina bostäder, och att siffrorna varit stabila länge. Rörligheten på den svenska bostadsmarknaden (pdf, 32 sidor). Ramböll, Linköpings universitet, Stockholms universitet 2016.

Hyresgästföreningen: Hur bor man i Stockholm?

Är det sant att beståndet av hyreslägenheter i Stockholm är underutnyttjat? Nej, tvärtom. Problemet är i stället att det i vissa stadsdelar bor för många i hyreslägenheterna, konstaterar rapportförfattarna. I Hur bor man i Stockholm? (pdf, 101 sidor) beskrivs läget noggrant, i diagram och tabeller. Bo-Analys och vostra konsulter 2015.

Hyresgästföreningen: Var tredje kan tvingas flytta

Rapporten, som tagits fram på uppdrag av Hyresgästföreningen, beskriver effekterna på hushållens ekonomi vid olika nivåer på hyreshöjningar. Hushållen som studerats bor i områden i Göteborg som snart ska renoveras. Vid en hyreshöjning på 50 procent, vilket inte är ovanligt, kan vart tredje hushåll tvingas flytta. Var tredje kan tvingas flytta (pdf, 78 sidor). Bo-Analys och vostra konsulter 2016.

Boverket: Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar

Var fjärde hyresgäst flyttar i samband med omfattande renoveringar. Det är i första hand personer med låga inkomster som flyttar, och de flyttar till områden med lägre medelinkomst och sämre skolresultat. Boverket rapport 2014:34 flyttmonster-omfattande-renoveringar (pdf, 90 sidor)

Hyresgästföreningen och Kommunal: Lång dags färd mot jobb

Bostadsbristen blir även ett hot mot välfärden. I Stockholmsområdet har 15 procent av de yngre medlemmarna i Kommunal tackat nej till jobb på grund av att de inte kunnat hitta bostad. 14 procent av de unga kommunalarna bor i tillfälliga lösningar. Lång dags färd mot jobb (pdf, 20 sidor). Hyresgästföreningen och Kommunal 2015.

Hyresgästföreningen: Unga vuxnas boende i Sverige 2015

Vartannat år sedan 1997 har Hyresgästföreningen genom en enkätundersökning kartlagt ungas situation på bostadsmarknaden: hur de bor och hur de skulle vilja bo. Unga vuxnas boende 2015 (pdf, 20 sidor)

Sveriges förenade studentkårer: Bostadsrapport 2016

Kartläggning av bostadssituationen för studenter i Sveriges universitets- och högskolestäder. Elva städer får röd flagg vilket betyder att de inte kan erbjuda bostad under första terminen. SFS_Bostadsrapporten 2016 (pdf, 20 sidor)

Boverket: Bostäder, rörlighet och ekonomisk tillväxt

Brist på hyresrätter minskar rörligheten. Minskad rörlighet hämmar regionens tillväxt. Det slås fast i Boverkets marknadsrapport Bostader, rörlighet och ekonomisk tillväxt (pdf, 20 sidor) Boverket, juni 2013.

Bostadspolitik

Hyresgästföreningen: Nyproduktion och renoveringar av hyresrätter – en för lönsam affär?

Det byggs och renoveras mer än på länge – men är det långsiktigt hållbart? Analys av boendekostnader, vinster och riskerna med kortsiktiga affärsmodeller. Hyresgästföreningen 2017. Nyproduktion och renoveringar av hyresrätter – en för lönsam affär? (pdf,15 sidor)

Hyresgästföreningen: Så kommer vi tillrätta med bostadsbristen – utmaningar och lösningar

Hyresgästföreningen analyserar vad bostadskrisen beror på och ger sin syn på hur den kan lösas. Hyresgästföreningen 2016. Så kommer vi tillrätta med bostadsbristen (pdf,11 sidor)

Hyresgästföreningen: Hållbar ombyggnad – enda vägen framåt

Hyresgäster måste få större inflytande över vad som görs i deras hem, så att de har möjlighet att välja nivå på upprustningen och bo kvar efter en renovering. Det anser Hyresgästföreningen, som föreslår en rad åtgärder för att förbättra situationen. bland annat hållbar ROT för hyresrätter och skattefria investerings- och underhållsfonder. Hyresgästföreningen 2015. Hållbar ombyggnad (pdf,16 sidor)

Hyresgästföreningen: 200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

Hyresgästföreningen analyserar orsakerna bakom att det byggs så lite bostäder, och lägger fram konkreta förslag för att få igång byggandet av hyresrätter. Bland annat föreslås en investeringsstimulans som ska kombineras med villkor för högsta hyresnivåer. Publicerad i juni 2014. 200 000 hyresrätter (pdf, 21 sidor)

Hyresgästföreningen och Spacescape: Alla får plats i stadens goda lägen
Det finns plats för en miljon nya bostäder max 20 minuter från centrum. Det kommer stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle fram till. Han har inventerat den byggbara marken i tio svenska städer på uppdrag av Hyresgästföreningen. En förutsättning är att stadsplaneringen styrs hårdare för att ge plats åt människor och kollektivtrafik i stället för bilar. Alla får plats i stadens goda lägen (pdf, 52 sidor).
PwC och SABO: Vad skulle marknadshyror kosta Sverige?

Om Sverige inför marknadshyror skulle det kosta skattebetalarna 70-80 miljarder, lågt räknat. Det visar en rapport som konsultföretaget PwC gjort på uppdrag av de allmännyttiga bostadsföretagens organisation SABO. Där framgår även att Europa har bostadsbrist oavsett hur hyrorna sätts. Vad skulle marknadshyror kosta Sverige? Konsekvenser av svensk marknadshyra och jämförelse av europeisk social housing (pdf, 68 sidor). PwC och SABO 2016.

SABO/red Tapio Salonen: Nyttan med Allmännyttan

De allmännyttiga bostadsföretagen har stora möjligheter att bidra till samhällsnyttan, inte minst genom att bygga nya bostäder. Det visar en grupp forskare som på SABOs uppdrag kartlagt hur allmännyttans uppdrag kan tolkas och utföras i praktiken. Forskningsprojektet redovisas i sin helhet i boken Nyttan med allmännyttan (Liber förlag 2015). Här finns en sammanfattning av Nyttan med allmännyttan (pdf 40 sidor).

Bostadsbeskattningskommittén: Vissa bostadsbeskattningsfrågor SOU 2014:1

Slutbetänkande från den statliga utredning som skulle lämna förslag på förbättrade skattemässiga villkor för hyresrätten. Innehåller en noggrann genomgång av skillnaderna i beskattning (sid 45–58), och slutsatsen är att villkoren är långt ifrån neutrala. Vissa bostadsbeskattningsfrågor SOU 2014:1 (pdf, 239 sidor)

Hyresgästföreningen: Bostadsbeskattningskommittén – en sammanfattning och kommentar

Hyresgästföreningens förhandlingschef Pär Svanberg, som också deltagit som expert i utredningen, sammanfattar de viktigaste slutsatserna i Bostadsbeskattningskommitténs betänkande. Bostadsbeskattningskommitten – en kommentar (pdf, 6 sidor)

Hyresgästföreningen/Ramböll: Den svenska hyresmarknaden – scenarioanalys

Vad skulle hända om dagens hyressättningssystem med bruksvärdesprincip och besittningsskydd ersattes med marknadshyror och fria kontraktsvillkor? Det har konsultföretaget Ramböll undersökt på uppdrag av Hyresgästföreningen. Bland annat skull hyrorna inom Stockholms stad höjas med 63 procent och i länet med 40 procent. Den svenska hyresmarknaden – en scenarioanalys (pdf, 57 sidor). Ramböll Management Consulting 2015.

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, Sabo: Balanserade ekonomiska villkor – en skattereform för hyresrätten

Gemensamt förslag från samtliga tre parter på hyresbostadsmarknaden om bättre skattemässig balans mellan upplåtelseformerna. Publicerat mars 2010. balanserade_ekonomiska_villkor (pdf, 32 sid)

Hyresgästföreningen/Skop: Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten?

Undersökningsföretaget Skop har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat 287 bostadsföretag hur mycket mer de skulle bygga om en nybyggd hyresrätt skulle få skattelättnader i samma storlek som ägda bostäder. Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten (pdf, 11 sidor). Hyresgästföreningen 2012.

Hyresgästföreningen: Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

2001–2006 utgick ett bidrag till att bygga hyresrätter i orter med bostadsbrist. Ett villkor för att få bidraget var att inflyttningshyran inte översteg en viss nivå. En jämförelse mellan produktionskostnaden för bostadsrätter respektive hyresrätter 2002–2008 visar att investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna. Här finns siffrorna, i ett PM från Hyresgästföreningen 2010. Investeringsbidraget_sänkte_byggkostnaderna_PM_2010 (pdf, 5 sidor)

Levnadsstandard

Boverket: Boende till rimlig kostnad. Hushållens boendeutgiftsprocent och konsumtionsutrymme.

I genomsnitt har inkomsterna ökat mycket mer än boendeutgifterna mellan 2006 och 2013. Men det gäller inte alla. 770 000 hushåll, eller cirka 1,5 miljoner människor, i Sverige har inte tillräckligt kvar till annan baskonsumtion när boendekostnaden är betald. Det visar en studie som Boverket gjort. Boende till rimlig kostnad (pdf, 36 sidor) Boverket rapport 2016:11

Rädda Barnen: Barnfattigdom i Sverige. Årsrapport 2015

Sammanfattning av de viktigaste resultaten när det gäller barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer i Sverige 2013. Barnfattigdomsrapporten 2015 (pdf, 64 sidor)

SCB: Hushållens ekonomiska standard

Sammanfattning av Statistiska centralbyråns kartläggning av inkomstskillnader i Sverige. Avståndet mellan olika grupper har ökat kraftigt under 2000-talet. Hushållens ekonomiska standard (pdf, 16 sidor). SCB 2015.

Internationellt

Hyresgästföreningen: Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa europeiska länder

Hur ser det ut med statligt stöd för byggande i Frankrike, Österrike, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Finland? Det har Ernst & Young kartlagt, på Hyresgästföreningens uppdrag. Samtliga länder har – till skillnad från Sverige – olika former av statligt stöd för att stimulera produktion av hyresrätter. Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa europeiska länder (pdf, 40 sid)

Boverket: Den sociala bostadssektorn i Europa

Sociala bostäder, eller så kallad social housing, framförs ibland som en del av lösningen för bostadskrisen i Sverige. Boverket har studerat och jämfört de olika modeller för sociala bostäder som finns i sex europeiska länder. Systemen är väldigt olika, både när det gäller finansiering och vilka grupper de riktar sig till. Den sociala bostadssektorn i Europa. Jämförelser mellan sex EU-länder (pdf, 144 sidor). Boverket rapport 2016:16

Boverket: Analys av bostadsbyggandet i Norden

Det byggs betydligt fler bostäder i Norge, Danmark och Finland än i Sverige. Vad beror det på? Boverket reder ut skillnader och tänkbara förklaringar. Analys-av-bostadsbyggandet-i-Norden-huvudrapport (pdf, 82 sid). Boverket 2011.

Regionalt material

Hyresgästföreningen: Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2015

För tionde året undersöker Hyresgästföreningen Region södra Skåne ekonomin i 15 privata bostadsföretag. 2015 var den genomsnittliga vinsten per lägenhet mer än 16 000 kronor. Är det en bra affär att äga hyreshus? Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2015 (pdf, 28 sid).

Hyresgästföreningen: Bostadsbristens landskap – Kalla fakta om folk och hus i Skåne 2016

Rapport med sammanställning av läget på bostadsmarknaden, boendemönster och levnadsvillkor i Skåne utifrån aktuell statistik. Bostadsbristens landskap (pdf, 56 sidor). Hyresgästföreningen region norra Skåne och region södra Skåne 2016.

Hyresgästföreningen: Unga vuxnas boende i Malmö-Lund 2015

Vartannat år sedan 1997 har Hyresgästföreningen genom en enkätundersökning kartlagt ungas situation på bostadsmarknaden: hur de bor och hur de skulle vilja bo. Unga vuxnas boende i Malmö-Lund (pdf, 16 sidor). Hyresgästföreningen 2015.

Hyresgästföreningen: Kalla fakta om hur vi bor i Region västra Sverige 2016

Rapport med sammanställning av läget på bostadsmarknaden, boendemönster och levnadsvillkor i Göteborgsregionen utifrån aktuell statistik. Kalla fakta om hur vi bor i Region västra Sverige 2016 (pdf, 46 sidor). Hyresgästföreningen Region västra Sverige 2016.

Hyresgästföreningen: Unga vuxnas boende i Göteborgsregionen 2015

Vartannat år sedan 1997 har Hyresgästföreningen genom en enkätundersökning kartlagt ungas situation på bostadsmarknaden: hur de bor och hur de skulle vilja bo. Unga vuxnas boende i Göteborgsregionen (pdf, 16 sidor). Hyresgästföreningen 2015.

Länsstyrelsen Dalarnas län: Bostadsmarknaden i Dalarna 2016

Länsstyrelsens årliga genomgång av läget på bostadsmarknaden. BMA Dalarna 2016 (pdf, 34 sid)

Länsstyrelsen Hallands län: Bostadsmarknaden 2016

Länsstyrelsens årliga genomgång av läget på bostadsmarknaden. BMA Halland (pdf, 34 sid)

Länsstyrelsen Skåne: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2016

Länsstyrelsens årliga genomgång av läget på bostadsmarknaden. Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2016 (pdf 38 sid)

Länsstyrelsen Södermanlands län: Bygg mer, här och nu – en rapport om bostadsmarknaden i Södermanland år 2016

Länsstyrelsens årliga genomgång av läget på bostadsmarknaden. BMA_Södermanland (pdf, 75 sid)

Länsstyrelsen Värmland: Regional bostadsmarknadsanalys – Nyanländas inträde på bostadsmarknaden Värmlands län 2016

Länsstyrelsens årliga genomgång av läget på bostadsmarknaden. BMA Värmland (pdf, 36 sid)

Länsstyrelsen Västra Götaland: Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2016

Länsstyrelsens årliga genomgång av läget på bostadsmarknaden. BMA Västra Götaland (pdf, 79 sid)

Länsstyrelsen Västra Götaland: Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Västra Götalands län.

En grundlig kartläggning av behovet av nya bostäder, i regionens olika delar men även kommun för kommun. Den baseras på prognoser över befolkningsutvecklingen 2015–2025. Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Västra Götalands län (pdf, 174 sid) Rapport 2015:53

Länsstyrelsen Örebro län: Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016

Länsstyrelsens årliga analys av läget på bostadsmarknaden. BMA Örebro län (pdf, 64 sid)

Senast uppdaterad: 29 mars, 2017