Här används investeringsstödet

Fyra av tio hyresrätter byggs med stöd

Mer än 10 000 lägenheter byggdes med stöd 2021.

Fyra av tio hyresrätter byggdes med hjälp av investeringsstöd 2021.

2021 betalades 3,7 miljarder ut.

2022 finns fyra miljarder avsatta till ansökningar som kom in före årsskiftet.

Stöd till mer än 4 000 lägenheter beviljades i Stockholmsregionen 2021.

De senaste två åren har användningen av stödet tagit fart i Stockholmsregionen.

​Det statliga investeringsstödet till hyreslägenheter och studentbostäder infördes 2017. Syftet är framför allt att det ska byggas fler lägenheter med lägre hyror än i annan nyproduktion.

2021 byggdes 39 procent av de nya hyresrätterna med hjälp av investeringsstödet.

Men från 1 januari 2022 är stödet avskaffat, och inga nya ansökningar kommer att behandlas.

Kartan visar beviljat stöd

I kartan ovan kan du se hur många lägenheter som beviljats stöd i varje kommun, totalt under åren 2017–2021. En stor del av husen är fortfarande under byggnad.

Färgerna i kartan visar beviljat stöd i förhållande till antalet invånare i kommunen.

Betalas ut när husen är klara

Pengarna betalas inte ut förrän byggena är klara, vilket ofta är ett par år efter att bidraget beviljats.

Åren 2017–2021 har stöd till cirka 46 000 hyreslägenheter beviljats. Av dem var drygt hälften färdigbyggda 2021, och till dem hade sammanlagt 8,5 miljarder betalats ut i stöd.

6 500 studentbostäder

Utöver detta har drygt 6 500 studentbostäder beviljats stöd under samma period. Av dem hade nära 4 000 fått bidraget utbetalt 2021, med en summa på totalt en miljard kronor.

Ökat fokus på storstäder

De första åren visade byggherrar i storstadsområdena inte så stort intresse för investeringsstödet. Men höjda bidrag och ändringar i reglerna har lett till att storstadsregionerna både 2020 och 2021 vägt tyngst i fördelningen.

Rejäl fart i Stockholmsregionen

Den region som verkligen tagit fart de sista två åren är Stockholm. Bara under 2021 beviljades stöd till över 4 000 nya bostäder.

Medveten satsning i Malmö

Hur de olika storstadsregionerna använt stödet avspeglar skillnader både i kostnadsläge och bostadspolitiska ambitioner. I Malmö har allmännyttans bolag MKB konsekvent och målmedvetet satsat på att bygga hyresrätter som många ska ha råd att bo i. Där är också bygg- och bostadspriser liksom medelinkomst lägre än i de båda andra storstadsregionerna.

I Stockholm och Göteborg däremot har byggandet under lång tid dominerats av bostadsrätter, och även när man byggt hyresrätter har höga pris- och lönenivåer gjort det mer lönsamt för bostadsföretagen att bygga bostäder utan stöd. Det har varit möjligt att få hyresgäster även till mycket dyra lägenheter.

Stöd leder till lägre hyror

Även i andra län och kommuner där investeringsstödet använts flitigt är det resultat av en medveten satsning – ofta från allmännyttiga bostadsbolag – på att inte bara bygga, utan att resultatet ska bli lägenheter som många kan efterfråga.

Statistik från SCB visar också att hyran i lägenheter där investeringsstödet använts är klart lägre än i hus som byggts utan stöd.

Högerbudget strök stödet

När budgeten från M, KD och SD röstades igenom i riksdagen i november 2021 innebar det att investeringsstödet till hyreslägenheter och studentbostäder avskaffas från 1 januari 2022.

Dock ska ansökningar som kommit in senast 31 december 2021 kunna beviljas. Boverket har fått i uppdrag att beräkna hur mycket pengar som kan behöva anslås i kommande budgetar för att betala ut stöd när de beviljade projekten är klara.

För 2022 är sedan tidigare fyra miljarder avsatta för utbetalning av investeringsstöd.

 

Beviljade investeringsstöd 2017–2021, i storstadsregionerna och övriga landet
Region Hyres-lägenheter Student-
bostäder
Beviljat stöd,
milj kronor
Utbetalt stöd,
milj kronor
Beviljade lägenheter per
1000 inv
Stockholmsregionen* 9 220 1 557 4 581 1 226 4,0
Göteborgsregionen* 5 255 1 017 2 313 1 036 5,0
Malmöregionen* 7 952 998 2 930 1 641 7,4
Alla storstadsregioner 22 427 3 572 9 825 3 903 5,1
Övriga Sverige 23 440 2 984 8 939 5 607 5,0
Riket 45 867 6 556 18 764 9 510 5,1
*Boverkets indelning, innefattar fler kommuner än SCB:s motsvarande regioner.

 

Länen som använt stödet mest, i relation till invånarantal: Beviljade investeringsstöd 2017–2021
Län Hyres-lägenheter Student-
bostäder
Beviljat stöd,
milj kronor
Utbetalt stöd,
milj kronor
Beviljade lägenheter per
1000 inv
Kalmar län 2 234 184 853 597 9,8
Södermanlands län 2 400 87 906 420 8,3
Hallands län 2 629 0 1 101 730 7,8
Uppsala län 2 153 869 1 235 398 7,8
Örebro län 1 981 249 670 406 7,3
Källa: Boverket
LÄS MER: Om investeringsstödet

För att stöd ska beviljas måste man kunna visa att normhyran vid inflyttning inte överskrider 1 550 kr/kvm i Stockholmsregionen, 1 450 kr i övriga storstadsregioner och tillväxtkommuner samt 1 350 kr i resten av landet. Det motsvarar en månadshyra för 70 kvm på cirka 9 000 kronor i Stockholm och 7 900 kr i den sista kategorin.
Särskilda krav ställs på husens energiprestanda. Extra låg energiförbrukning kan ge mer bidrag.

I de nya reglerna som började gälla 1 februari 2020 stadgas att fördelningen av medel ska utgå från Boverkets bedömning av behovet av nya bostäder. Med det som grund har Boverket satt som mål att 75 procent av anslaget ska användas i storstadsregionerna. Här finns också en klausul om att kommunen ska erbjudas att hyra eller förmedla minst var åttonde lägenhet till sociala kontrakt, eller till personer under 31 år.

Mer om vilka regler som gäller för det statliga investeringsstödet kan du läsa på Boverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 10 juni, 2022