Hälften av hyresrätterna byggs med stöd

Investeringsstödet har lett till fler och billigare hyreslägenheter och studentbostäder runtom i landet. Stödet har använts alltmer under åren, framför allt hos de kommunala bostadsbolagen.

Innehåll på denna sida

1 av 2 lägenheter byggs med stöd
Investeringsstödet ger billigare hyra och fler lägenheter
Över 66 400 lägenheter har fått stöd
4 av 10 allmännyttiga lägenheter byggs med stöd
Så används investeringsstödet i kommunerna
4 av 10 lägenheter byggs i storstadsregionerna
 

1 av 2 lägenheter byggs med stöd

Investeringsstödet är ett statligt stöd som kan användas för att bygga hyresrätter och studentbostäder.

Syftet med stödet är att det ska byggas fler hyresrätter, och att dessa ska ha lägre hyror jämfört med annan nyproduktion.

Stödet har använts alltmer för varje år sen det infördes strax innan 2017. Under 2022 byggdes nästan hälften, 49 procent, av de nya hyresrätterna och studentbostäderna med hjälp av investeringsstödet.
 

Nedladdning av siffror till Excel

 

Investeringsstödet ger billigare hyra och fler lägenheter

Investeringsstödet avvecklades under 2022 och stöd fick bara lämnas ut till de som fått ett beslut om beviljat stöd före utgången av året.

Även om stödet inte längre finns lyckades det ändå uppnå sitt syfte om att fler, och billigare, lägenheter skulle byggas.

Statistik visar att hyran i lägenheter där investeringsstödet använts är lägre än i hus som byggts utan stöd.

Utan investeringsstödet hade inte heller 60 procent av lägenheterna blivit byggda, enligt en rapport från Tyréns och Hyresgästföreningen från 2023.
 

Över 66 400 lägenheter har fått stöd

Investeringsstödet betalas först ut när lägenheterna är färdigbyggda. Det är oftast ett par år efter att bidraget beviljats.

Mellan åren 2017–2022 har cirka 58 500 hyresrätter fått beviljat stöd. Av dem var ungefär 60 procent färdigbyggda 2022, och till dem har det sammanlagt betalats ut drygt 13,1 miljarder.

Under samma period har det också beviljats stöd till cirka 7 960 studentbostäder. Av dem var omkring 80 procent färdigbyggda 2022, och har fått ett utbetalat stöd på drygt 1,7 miljarder kronor.
 

Nedladdning av siffror till Excel
 

4 av 10 allmännyttiga lägenheter byggs med stöd

Allmännyttan har använt investeringsstödet mer, jämfört med privata byggaktörer. I snitt har 39 procent av de allmännyttiga hyresrätterna i flerbostadshus byggts med hjälp av stödet mellan 2018–2021.

Allmännyttan omfattar kommunala bostadsföretag som finns runtom i Sverige. Deras uppgift är att se till att det finns bostäder för alla grupper i samhället.

De privata aktörerna på bostadsmarknaden har börjat använda sig av investeringsstödet alltmer genom åren. Under 2021 byggdes en av tre privata hyresrätter med hjälp av stödet.
 

Nedladdning av siffror till Excel
 

Så används investeringsstödet i kommunerna

I kartan går det att se hur många lägenheter som totalt beviljats stöd i varje kommun under åren 2017–2022. En stor del av lägenheterna håller fortfarande på att byggas.

Färgerna i kartan visar beviljat stöd i förhållande till antalet invånare i kommunen.

Nedladdning av siffror till Excel

 

4 av 10 lägenheter byggs i storstadsregionerna

Storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, står för 39 procent av lägenheterna som beviljats investeringsstöd. Sett till befolkningsmängd byggs det däremot färre bostäder där än i övriga Sverige.

Investeringsstöd beviljas bara till byggprojekt som kan garantera en lägre boendekostnad än övrig nyproduktion.

Hyrorna i nyproduktion är högre i storstadsregionerna än i resten av landet. Malmö är den storstadsregion med lägst hyror i nyproduktion. Det är också den region med flest beviljade lägenheter per invånare.

Utöver hyresnivå är det även andra faktorer som kan påverka var, och i vilken utsträckning, investeringsstödet används runt om i landet. Exempelvis efterfrågan på, och behovet av, bostäder, preferens för områden med blandade boendeformer, samt skillnader i byggkostnader.
 

Beviljat investeringsstöd i storstadsregionerna och övriga landet 2017-2022
Region Hyresrätter      Studentbostäder      Beviljat stöd (mdkr)      Utbetalt stöd (mdkr)      Beviljade bostäder per 1000 invånare     
Stockholm 9 571 1 257 4,6 2,4 3,9
Göteborg 5 251 1 017 2,4 1,7 4,9
Malmö 8 227 1 022 3,1 2,1 7,5
Totalt storstad 23 049 3 296 10,0 6,1 5,0
Övriga Sverige 35 448 4 665 13,9 8,6 7,6
Riket 58 497 7 961 23,9 14,7 6,3
Anm. Storstadsregionerna är indelade efter 7 § förordningen (2016:881). Invånarantal gäller för år 2022. Källa: Boverket, SCB och egna beräkningar.

 
 

Investeringsstödet per län i Sverige 2017-2022
Sorterat efter län med flest beviljade lägenheter per invånare.
Län Hyresrätter Studentbostäder Beviljat stöd (mdkr) Utbetalt stöd (mdkr) Beviljade lägenheter per 1000 invånare
Södermanland 3 527 87 1,3 0,7 11,9
Kronoberg 2 144 147 0,9 0,4 11,2
Kalmar 2 328 176 0,9 0,7 10,1
Örebro 2 442 435 0,9 0,8 9,3
Värmland 1 785 852 0,8 0,5 9,3
Uppsala 2 812 869 1,5 0,8 9,2
Norrbotten 2 158 105 0,7 0,4 9,1
Västerbotten 2 110 206 0,8 0,3 8,4
Jönköping 2 084 953 1,0 0,5 8,2
Halland 2 794 0 1,2 0,9 8,2
Västernorrland 1 384 339 0,5 0,2 7,1
Skåne 8 749 1 022 3,2 2,2 6,9
Västmanland 1 873 22 0,7 0,4 6,8
Dalarna 1 687 86 0,6 0,3 6,1
Västra Götaland 9 122 1 327 3,9 2,7 5,9
Östergötland 1 786 688 0,9 0,5 5,2
Gävleborg 1 220 259 0,5 0,4 5,1
Jämtland 532 0 0,2 0,2 4,0
Stockholm 7 416 388 3,4 1,8 3,2
Blekinge 430 0 0,2 0,1 2,7
Gotland 114 0 0,02 0,02 1,9

Anm. Invånarantal gäller för år 2022. Källa: Boverket, SCB och egna beräkningar.
 
 
LÄS MER: Om investeringsstödet

För att stöd ska beviljas får normhyran inte överskrida 1 550 kr/kvm i Stockholmsregionen, 1 450 kr i övriga storstadsregioner och tillväxtkommuner, samt 1 350 kr i resten av landet. Det motsvarar en månadshyra på cirka 9 000 kronor för 70 kvm i Stockholm och 7 900 kr i den sista kategorin.

Särskilda krav ställs på husens energiprestanda. Extra låg energiförbrukning kan ge mer bidrag.

I de nya reglerna som började gälla 1 februari 2020 stadgas att fördelningen av medel ska utgå från Boverkets bedömning av behovet av nya bostäder. Med det som grund har Boverket satt som mål att 75 procent av anslaget ska användas i storstadsregionerna. Här finns också en klausul om att kommunen ska erbjudas att hyra eller förmedla minst var åttonde lägenhet till sociala kontrakt, eller till personer under 31 år.

Beslut fattades om att avveckla investeringsstödet från årsskiftet 2021/2022. Alla ansökningar som beviljats stöd innan den 1 januari 2023 ska ha möjlighet att få utbetalt stöd.

Mer om vilka regler som gäller för det statliga investeringsstödet kan du läsa på Boverkets hemsida.

 

Senast uppdaterad: 5 oktober, 2023