28 miljarder i stöd till ägda bostäder

Ägda bostäder stöds med 28 miljarder per år.

De som äger sina bostäder får fem gånger mer i skattelättnad än de med lägst inkomster får i bostadsbidrag.

Den som äger en villa eller bostadsrätt får dra av 30 procent av sina låneräntor i deklarationen. Dessutom får de som äger sina bostäder, eller fritidshus, bidrag till renoveringar.

Sammantaget kostade ränte- och rotavdragen statskassan över 28 miljarder år 2020.

Kunde varit ännu mer

Men om inte rot-avdraget sänkts från 50 till 30 procent av arbetskostnaden för några år sedan hade summan varit minst sju miljarder högre.

Den andra delen av subventionerna, ränteavdraget, blir större om räntorna stiger. Med den nivå på hushållens bostadslån som rådde i slutet av 2020 betyder varje procentenhets höjning av räntan en ökad kostnad på cirka 11 miljarder för staten.

En annan sak att beakta i det längre perspektivet är att hushållens bostadslån hela tiden växer. 2020 ökade de med 5,7 procent.

Hur mycket är 28 miljarder?

I statsbudgeten är 28 miljarder mer än vad det kostar att upprätthålla standarden på landets alla vägar och järnvägar (25 mrd).

Det kan också jämföras med bostadsbidragen, till dem med lägst inkomster: cirka 5 miljarder kronor per år.

Mest pengar till höginkomsttagare

I hushållskassan motsvarar 28 miljarder cirka 800 kronor i månaden, om pengarna fördelas jämnt bland alla som bor i villa eller bostadsrätt. Men det gör de ju inte.

Störst ränteavdrag gör personer med mycket höga inkomster, enligt statistik från SCB. Detsamma gäller rotavdragen.

Förändringen av fastighetsskatten, som skedde 2008, gynnade också mest de välbeställda. För många villaägare i storstadsområden gav det flera tusen kronor mer i plånboken varje månad.

Stöd till att bygga hyresrätter

2017 infördes ett investeringsstöd för att bygga hyresrätter och studentbostäder. Det är villkorat bland annat med högsta hyresnivå, och enligt SCB:s statistik har det också lett till att inflyttningshyrorna är lägre i hus som byggts med investeringsstöd.

Från 2017 när stödet infördes fram till 1 januari 2021 hade bidrag till cirka 33 000 hyreslägenheter och nära 6 000 studentbostäder beviljats.

Stödet togs bort men kom igen

I statsbudgeten för 2019, som beslutades i december 2018, togs investeringsstödet bort med mycket kort varsel. Men sedan återinfördes det med delvis nya regler från 1 februari 2020.

Under 2020 betalades 2,3 miljarder ut i stöd till att bygga hyresrätter och studentbostäder. År 2021 har 3,1 miljarder kronor anslagits i statens budget. För 2022 har anslaget till investeringsstöd beräknats till drygt 4 miljarder och 2023 till 4,9 miljarder kronor.

Högerbudget stryker stödet – igen

I december 2021 händer det igen: Riksdagen fattar beslut om att investeringsstödet tas bort efter årsskiftet. Det beror på att budgetförslaget från konstellationen M-KD-SD fick fler röster än regeringens egen budget.
På Boverkets hemsida uppges dock att stöd som redan har beviljats ska betalas ut, samt att ansökningar som inkommit till respektive länsstyrelse före årsskiftet 2021/22 kan beviljas.

LÄS MER: Om källor och beräkningar

Ränteavdrag för bostadslån: Uträkningen är baserad på SCBs finansmarknadsstatistik för december 2020. Hushållens utestående bostadslån var då 3 644 miljarder kronor, och den genomsnittliga räntenivån var enligt samma källa 1,59 procent.

Siffran för rot-avdrag 2020 är preliminär och hämtad från Skatteverket.

Ändrad fastighetsbeskattning: Skillnaden 2010 mellan de nya fastighets­avgifterna och vad villaägarna skulle betalat enligt den tidigare fastighetsbeskattningen, uppgår till 17 miljarder kronor. Källa: SCB och Rådhusgruppen.

Antal bostäder i Sverige 2019: cirka 1,9 miljoner egnahem, 1,2 miljoner bostadsrätter och 1,9 miljoner lägenheter med hyresrätt.

Investeringsstöd: Uppgifter från Boverket.

Kostnad för rättsväsende och infrastruktur: Statens budget 2020.

 

Senast uppdaterad: 2 december, 2021