Få lediga lägenheter till uthyrning

Hur många lediga lägenheter som finns att hyra skiljer sig kraftigt åt beroende på vart i landet det är. Under 2021 var 7 av 10 av Sveriges outhyrda lägenheter i mindre kommuner med få invånare.

Innehåll på denna sida

Liten ökning av lediga lägenheter
Stort problem på 1990-talet
Varför ökade antalet lediga lägenheter i slutet på 90-talet?
Stora regionala skillnader
Kommunsiffror osäkra

Liten ökning av lediga lägenheter

I september 2021 fanns 12 692 hyresrätter lediga för omedelbar uthyrning i Sverige. Det är 0,8 procent av det totala antalet hyresrätter i landet. Det är nästan en fördubbling gentemot 2017, som hade det lägsta antalet lediga hyresrätter sen början på 1990-talet. Men nivån under 2021 är fortsatt låg, sett över tid.
 

Stort problem på 1990-talet

I mitten och slutet av 1990-talet var tomma lägenheter ett stort problem. Över 62 000 lägenheter saknade hyresgäster under rekordåret 1998. Men bara några år tidigare var antalet outhyrda lägenheter extremt lågt, till och med lägre än nu.

En alltför stor andel outhyrda lägenheter (vakansgrad) utgör ett problem då det blir en kostnad för bostadsbolagen, vilket kan leda till att helt fungerande hus rivs eller säljs. Under en tioårsperiod, 1998–2007, revs över 22 000 lägenheter på grund av uthyrningssvårigheter, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB), och som konsekvens minskade antalet lediga lägenheter under perioden.

Varför ökade antalet lediga lägenheter i slutet på 90-talet?

Under perioden 1998-1992 färdigställdes omkring 40–65 000 bostäder årligen. En avgörande orsak till den höga byggtakten var de gynnsamma finansieringsförutsättningar som kom av en avreglerad kreditmarknad 1985. Det gick då att bygga med minimalt eget kapital, utan att behöva ta hänsyn till ränterisker. Effekterna blev en kraftigt ökad utlåning och ett explosionsartat byggande.

En konsekvens av den lätta utlåningen var att en stor del av de nya bostäderna byggdes i mindre kommuner där befolkningstillväxten inte var särskilt stor, och därmed inte fanns någon långsiktig efterfrågan på bostäder.

Sen kom finanskrisen och en ökad arbetslöshet, samtidigt som hyrorna höjdes kraftigt efter en skatteomläggning i början på 1990-talet. I mitten av 1990-talet kom även flyttningen till storstadsregionerna i gång på allvar. Under den senare halvan av 1990-talet sköt sen antalet lediga lägenheter i höjden, framför allt på mindre order.

Stora regionala skillnader

Idag finns det generellt sett få lägenheter som är lediga till uthyrning. Något som kan tänkas vara nära sammankopplat med att en stor del av Sveriges kommuner uppger att det råder bostadsbrist i sin kommun.

Men det finns stora skillnader runtom i landet. De kommuner som uppger att det rådet balans, eller överskott, av bostäder är i huvudsak minde kommuner utanför storstadsområdena och utan någon högskola. Det är även de mindre kommunerna som har den största andelen lediga lägenheter till uthyrning.

Fler än sju av tio av landets outhyrda lägenheter återfinns i kommuner med färre än 75 000 invånare. Mindre kommuner brottas oftare med ett överskott av bostäder på grund av krympande befolkning och efterfrågan.

Samtidigt behöver outhyrda lägenheter inte alltid vara en konsekvens av ett överskott av bostäder, utan kan i stället komma från brist på en viss typ av lägenheter. Lägenheter kan förbli outhyrda på grund av att de exempelvis är för dyra, har fel storlek eller ett dåligt läge.
 

Lediga lägenheter för uthyrning av totalen i Sverige 2021 

Totalt Allmännyttan Privat
Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Stor-Stockholm 624 4,9% 166 4,3% 458 5,3%
Stor-Göteborg 227 1,8% 73 1,9% 154 1,7%
Stor-Malmö 322 2,5% 130 3,3% 192 2,2%
Kommuner med >75 000 2 232 17,6% 380 9,8% 1 852 21,0%
Kommuner med <75 000 9 287 73,2% 3 141 80,7% 6 146 69,8%
Riket 12 692 100% 3 890 100% 8 802 100%

Anm. Antalet lediga lägenheter gäller för flerbostadshus. Specialbostäder ingår ej. Regionerna är definierade av SCB. Källa: SCB och egna beräkningar
 

Kommunsiffror osäkra

Statistik över outhyrda lägenheter finns även tillgänglig per kommun. Där redovisas däremot endast siffror för de allmännyttiga bostadsföretagen.

Det privatägda beståndet av hyresrätter är större än det allmännyttiga, och det finns även ett större antal lediga lägenheter hos de privata företagen. Det är därmed svårt att veta hur verkligheten ser ut i kommunerna.

Men i några kommuner finns det ett påtagligt problem med en stor andel lediga lägenheter till uthyrning. Högst är det i Ydre, där 23 procent av allmännyttans bestånd var outhyrt under 2021, följt av Övertårneå och Gullspång som redovisar en vakansgrad på drygt 14 procent.
 
 

Senast uppdaterad: 9 februari, 2024