Rekordmånga nya bostäder även 2019

Både 2018 och 2019 blev cirka 55 000 bostäder klara.

Enligt Boverket skulle det behöva byggas i genomsnitt 64 000 bostäder per år.

År 2019 blev drygt 55 000 nya bostäder inflyttningsklara, vilket är något högre än året innan. Ytterligare cirka 3 000 bostäder tillkom genom ombyggnad.

Det är högsta byggsiffrorna sedan 1992, och största antalet lägenheter i flerbostadshus sedan 1973.

Den inbromsning som skett syns ännu inte i statistiken för nybyggda bostäder. Innan husen står färdiga tar det ju oftast flera år.

Nedgång 2018 och 2019

Avmattningen syns i stället i antalet påbörjade bostäder, framför allt 2018 där minskningen var 16 procent jämfört med året före, och under 2019 fortsatte nedgången om än inte lika dramatiskt.

2020 ökar byggandet igen

Men under 2020 har utvecklingen vänt. Antalet påbörjade bostäder de tre första kvartalen var närmare 39 000, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma period året före.

Det är framför allt hyresrätterna som blir fler. De står nu för två tredjedelar av antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus.

Den starka utvecklingen för hyresrätter kan vara en följd av att många lägenheter beviljades investeringsstöd i slutet av 2019 och början av 2020, enligt Boverket.

Behovet: nu 66 000 bostäder per år

Även om byggandet varit relativt högt de senaste åren räcker det inte för att möta bostadsbristen. Enligt Boverkets senaste bedömning behöver det byggas i genomsnitt cirka 64 000 nya bostäder om året perioden 2018–2027.

Men eftersom byggandet 2018–2019 inte nådde upp till den nivån har behovet nu ökat till 66 000 nya bostäder per år resten av perioden. Därav över 50 000 i de tre storstadsregionerna.

2019 byggdes drygt 55 000 bostäder.

24 513 av de 55 659 nya bostäderna 2019 var hyresrätter.

Mer hyresrätter ute i landet

Av de 55 659 bostäder som stod klara 2019 finns 45 446 i flerbostadshus, och av dem var drygt hälften hyresrätter.

Fördelningen varierar dock kraftigt över landet. I Storstockholm dominerar bostadsrätterna stort. Så har det också länge varit i Göteborgsregionen, men nu är fördelningen något jämnare där. I resten av landet, inklusive Malmöregionen, är sex av tio lägenheter i nya flerbostadshus hyresrätter.

Uppsala åter i byggtoppen

Sett i förhållande till antalet invånare byggdes det mest i Uppsala län 2019, precis som året innan. Andra län som byggt mycket i förhållande till invånarantalet 2019 är Skåne, Stockholm och Norrbotten.

I botten finner vi Värmland, ett län med högt byggande de senaste åren som nu gör sällskap med de ”vanliga” länen längst ned på listan: Blekinge, Dalarna och Västernorrland.

 

Färdigställda bostäder i Sverige 2019, efter antal per 1 000 invånare
Län Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Summa Byggt per
1000 inv
Uppsala län 1 451 1 999 410 3 860 10,1
Skåne län 4 671 3 467 1 017 9 155 6,6
Stockholms län 5 277 8 775 1 012 15 064 6,3
Norrbottens län 951 319 196 1 466 5,9
Västra Götalands län 4 093 4 192 1 573 9 858 5,7
Hallands län 833 401 395 1 629 4,9
Jämtlands län 297 222 114 633 4,8
Gotlands län 148 74 55 277 4,6
Östergötlands län 1 099 602 411 2 112 4,5
Kronobergs län 311 458 134 903 4,5
Västmanlands län 728 291 214 1 233 4,5
Södermanlands län 366 697 264 1 327 4,5
Västerbottens län 877 156 172 1 205 4,4
Kalmar län 690 187 194 1 071 4,4
Örebro län 538 535 196 1 269 4,2
Jönköpings län 556 549 357 1 462 4,0
Gävleborgs län 607 85 120 812 2,8
Blekinge län 129 130 169 428 2,7
Västernorrlands län 304 195 87 586 2,4
Dalarnas län 368 114 183 665 2,3
Värmlands län 219 245 180 644 2,3
Riket 24 513 23 693 7 453 55 659 5,4
Källa: SCB

 

 

Senast uppdaterad: 20 november, 2020