Rekordsiffror – men färre byggen startar

2018 blev 55 000 bostäder klara.

Enligt Boverket skulle det behöva byggas över 60 000 bostäder per år i genomsnitt.

År 2018 blev nära 55 000 nya bostäder inflyttningsklara, och ytterligare cirka 3 500 tillkom genom ombyggnad.

Det är de högsta byggsiffrorna sedan 1992, och största antalet lägenheter i flerbostadshus sedan 1973.

Den inbromsning som skett har ännu inte satt spår i diagrammen här på sidan. Innan husen står färdiga tar det ju oftast flera år.

Enligt preliminär statistik från SCB kommer också antalet färdiga lägenheter 2019 att hamna på ungefär samma nivå som 2018.

Färre påbörjade bostäder

Avmattningen syns i stället i antalet påbörjade bostäder. Där var minskningen 16 procent 2018 jämfört med året före, och under 2019 har nedgången fortsatt om än inte lika dramatiskt.

2018 påbörjades 53 000 bostäder, varav 42 000 lägenheter i flerbostadshus. Av de påbörjade flerbostadshusen är 60 procent hyresrätter, att jämföra med 50 procent 2017.

2019 påbörjades cirka 49 000 bostäder, varav 40 000 i flerbostadshus. Av dem är cirka 62 procent hyresrätter. Allt enligt SCB:s preliminära statistik.

Stockholm backar mest

Största tappet 2018 är i Storstockholm, där antalet påbörjade bostäder minskade med en tredjedel jämfört med 2017. Men under 2019 har nedgången inte fortsatt.

I Göteborgsregionen ökar siffrorna för påbörjade bostäder fortfarande. Det gjorde de i Stormalmö också under 2018, men 2019 har en kraftig inbromsning skett.

64 000 bostäder per år

Även om byggandet varit relativt högt de senaste åren räcker det inte för att möta bostadsbristen. Enligt Boverkets senaste bedömning behöver det byggas i genomsnitt cirka 64 000 nya bostäder om året fram till 2027.

Men volym är inte allt – det gäller också att bygga bostäder som många har råd med.

Fler måste få ett hem

Boverket poängterar i sin prognos att det inte bara behöver byggas mycket och uthålligt. Det krävs också att det som byggs verkligen leder till att de som behöver får någonstans att bo. Antingen direkt eller genom fungerande flyttkedjor. Annars uppstår snart problem med tomma lägenheter, samtidigt som bostadsbrist och trångboddhet fortsätter öka.

Av samma skäl lyfter Boverket fram renovering av miljonprogrammet som en viktig faktor. Det gäller att det befintliga beståndet tas om hand på ett sätt som gör att människor med låga inkomster inte tvingas flytta därifrån.

2018 byggdes nära 55 000 bostäder.

23 000 av de 55 000 nya bostäderna 2018 var hyresrätter.

Mer hyresrätter ute i landet

Av de 55 000 bostäder som byggdes 2018 ligger 43 000 i flerbostadshus, och av dem var drygt hälften hyresrätter.

Fördelningen varierar dock kraftigt över landet. I Storstockholm dominerar bostadsrätterna stort. Så har det också länge varit i Göteborgsregionen, men 2018 är fördelningen något jämnare där.

I resten av landet, inklusive Malmöregionen, är hyresrätterna i majoritet när det byggs flerbostadshus.

Uppsala åter i byggtoppen

Sett i förhållande till antalet invånare byggdes det mest i Uppsala län 2018. Både Uppsala och trean Örebro län har legat högt på topplistan i flera år. Tvåan Kronobergs län är däremot en raket, med 1 500 nya bostäder bara i Växjö under 2018.

Andra län som byggt mycket i förhållande till invånarantalet 2018 är Stockholm och Södermanland. I botten finner vi – precis som 2017 – Västernorrland, Dalarna och Blekinge.

 

Färdigställda bostäder i Sverige 2018, efter antal per 1 000 invånare
Län Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Summa Byggt per
1000 inv
Uppsala län 1 379 1 826 431 3 636 9,7
Kronobergs län 952 653 192 1 797 9,0
Örebro län 1 232 720 199 2 151 7,1
Stockholms län 4 230 9 493 1 453 15 176 6,5
Södermanlands län 881 578 362 1 821 6,2
Skåne län 4 513 2 614 1 147 8 274 6,1
Västerbottens län 828 574 171 1 573 5,8
Hallands län 988 410 384 1 782 5,4
Östergötlands län 1 059 853 569 2 481 5,4
Värmlands län 673 657 154 1 484 5,3
Västmanlands län 491 554 359 1 404 5,1
Kalmar län 711 283 208 1 202 4,9
Gotlands län 94 128 54 276 4,7
Jämtlands län 75 317 166 558 4,3
Västra Götalands län 2 696 3 211 1 356 7 263 4,2
Norrbottens län 767 0 205 972 3,9
Jönköpings län 499 284 324 1 107 3,1
Gävleborgs län 387 259 170 816 2,8
Blekinge län 127 96 113 336 2,1
Dalarnas län 133 159 186 478 1,7
Västernorrlands län 149 33 107 289 1,2
Riket 22 864
23 702
8 310
54 876
5,4
Källa: SCB

 

 

Senast uppdaterad: 20 februari, 2020