Trångt för barn och utrikes födda

När befolkningen ökar och bostadsbristen är svår finns det en risk att fler måste tränga ihop sig. Trångboddheten variera mellan olika grupper och åldrar i befolkningen. Särskilt utbredd är den bland barn och för personer födda utanför Europa.

Innehåll på denna sida

Fler trångbodda än för 10 år sen
Flest trångbodda bland utrikesfödda
Var tredje barn bor trångt
Få äldre är trångbodda
Vem är trångbodd?

Fler trångbodda än för 10 år sen

När ett hushåll anses vara trångbott bor det fler än två personer i ett sovrum i en bostad. Under 2022 var 744 637 personer som bor i flerbostadshus trångbodda enligt denna definition. Det motsvarar 16,5 procent av samtliga boende i flerbostadshus i Sverige.

Med flerbostadshus menas ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.

Andelen personer som är trångbodda är ungefär lika stor under 2022 som den var 2012, vilket är det tidigaste tillgängliga året för trångboddhet i flerbostadshus i Sverige. Däremot har befolkningen i Sverige växt under de åren, och det har även antalet trångbodda.

Det finns drygt 21 procent fler trångbodda personer 2022, än vad det gjorde 2012. Samtidigt har det totala antalet personer som bor i flerbostadshus endast ökat med 19 procent sen dess.
 

Flest trångbodda bland utrikesfödda

Även om den totala andelen personer som är trångbodda i Sverige har minskat de senaste par åren är det stora skillnader mellan olika grupper.

För personer födda i Sverige var andelen trångbodda i flerbostadshus drygt 12 procent under 2022. Det kan jämföras med personer födda i Afrika, där andelen trångbodda var mer än 40 procent under året. För personer födda i Asien var andelen nästan 32 procent.

Var tredje barn bor trångt

Bland barn, 0–17 år, har antalet trångbodda ökat. Det finns cirka 41 procent fler trångbodda barn 2022, än vad det gjorde 2012. Samtidigt som det totala antalet barn i flerbostadshus endast ökat med cirka 28 procent sen dess.

Under 2022 var drygt 33 procent av alla barn i flerbostadshus trångbodda. Det innebär att om en familj med barn bor i en lägenhet med två sovrum är de minst fem personer som delar på dessa för att vara trångbodda.
 

Få äldre är trångbodda

Det är stor skillnad mellan andelen trångbodda i olika åldersgrupper. Trångboddhet är vanligare bland barn och vuxna personer som är yngre än 40 år. Bland åldersgrupperna 20–29 år och 30–39 år är drygt var femte person, i flerbostadshus, trångbodd. I åldrarna över 50 år är det allt färre som bor trångbott.

Att det ser så olika ut i de olika åldersgrupperna beror bland annat på att det är mindre vanligt att ha hemmaboende barn i de övre åldersgrupperna.

Utöver att trångboddheten varierar mellan vilket land en person är född i, och vilken ålder den har, så varierar även trångboddheten mellan kommunerna i Sverige. Det går att läsa mer om på en annan sida.
 

Trångbodda i flerbostadshus efter åldersgrupp 2022

Åldersgrupp Antal personer totalt Antal trångbodda personer Andel trångbodda personer
0-19 år 878 516 275 732 31,4%
20-29 år 746 935 139 011 18,6%
30-39 år 773 395 159 956 20,7%
40-49 år 512 464 89 472 17,5%
50-59 år 493 660 45 832 9,3%
60-69 år 434 890 21 639 5,0%
70-79 år 407 307 9 312 2,3%
80-89 år 215 897 3 129 1,4%
90+ år 43 982 554 1,3%
Alla åldrar 4 507 406 744 637 16,5%

Anm. Trångbodda enligt norm 2. Källa: SCB samt egna beräkningar
 

Vem är trångbodd?

Det finns flera definitioner av trångboddhet, så kallade trångboddhetsnormer. Statistiska centralbyrån (SCB) har två olika normer för trångboddhet: