Obalans mellan befolkning och bostäder

Samhället förändras fortare än bostäderna.

Utvecklingen i länet har varit ojämn. Framför allt har samhället förändrats sedan 1990.

Åren kring 1990 pekade det mesta uppåt i Dalarna. Befolkningen ökade i samtliga kommuner. Efterfrågan på bostäder var stor och de statliga räntebidragen underlättade finansieringen av bostadsbyggen.

Kris och rivningar

Sedan kom krisen med arbetslöshet, utflyttning och kraftigt stigande hyror. Särskilt hårt drabbades bruksorter och glesbygd.

Kommunala bostadsföretag stod med hundratals tomma lägenheter. Sammanlagt har mer än 3 500 lägenheter i flerbostadshus rivits sedan 1989, det stora flertalet åren runt millennieskiftet.

Bostäderna matchar inte behoven

I flera av de kommuner som idag har bostadsbrist har bostäderna ökat procentuellt mer än befolkningen. Men det betyder inte att det finns gott om bostäder att tillgå.

Färre personer bor i varje hushåll, och de bostäder som finns stämmer inte alltid med vad som efterfrågas.

Nya hyresrätter sista åren

Efter byggruschen i början av 1990-talet blev det nära nog tvärstopp, inte bara i Dalarna utan i hela landet.

Det som byggdes i början av 2000-talet var framför allt småhus. Först 2012 bröts trenden, och flerbostadshus började byggas i lite större omfattning.

Men inte förrän 2017 kom  bostadsbyggandet i närheten av den nivå som krävs för att möta trycket från en ökande befolkning.

LÄS MER: Siffrorna bakom bostadsbeståndet

Under perioden från 1990 till 2013 har SCB ändrat sitt sätt att beräkna och redovisa bostadsbeståndets storlek flera gånger.

Fram till 2009 utgick man från från Folk- och bostadsräkningen 1990 och kompletterade varje år med det som revs, byggdes nytt eller tillkom genom ombyggnad. 2010–2012 hämtade man i stället data från fastighetstaxeringsregistret, och från 2013 används lägenhetsregistret.

Ändringarna, som även gäller hur bostäderna kategoriseras, gör det svårt att jämföra utvecklingen över tid. Här har vi valt att rensa bort de uppenbara felkällor vi känner till, exempelvis bostäder som ”tillkommit” från ett år till ett annat enbart för att de nu räknas med i statistiken. Allt för att få en så rättvis bild som möjligt av hur antalet bostäder förändrats i jämförelse med befolkningsutvecklingen.

Den procentuella förändringen av antalet bostäder är alltså inte exakt, men stämmer ganska väl med verkligheten.

 

2021 byggdes 436 bostäder i länet.

De första åren på 1990-talet byggdes ett par tusen bostäder per år.

Senast uppdaterad: 13 juni, 2022