Stor bostadsbrist – ännu större planer

14 av 15 kommuner bedömer att de har bostadsbrist.

14 av 15 kommuner bedömer att de har bostadsbrist. Ingen har överskott, vilket annars var ett stående inslag fram till 2016.

Det råder bostadsbrist i samtliga Dalarnas kommuner utom en – och alla utom två tror att bristen kommer att bestå även om tre år.

Vansbro har dock överskott på bostäder utanför själva centralorten, och flera av de andra brist-kommunerna rapporterar att de har balans på bostäder i mindre centrala delar av kommunen.

Ingen exakt vetenskap

Det framgår av den så kallade bostadsmarknadsenkäten, där Boverket varje år ber kommunerna att bedöma läget.

Bedömningen är subjektiv. Ibland kan det handla om att bostäderna inte matchar behoven eller ligger på fel ställe i kommunen.

Hindrar positiv utveckling

Bostadsbristen gör det svårare för alla att flytta – både inom och mellan kommunerna. Detta börjar bli ett allvarligt hinder för att dra nytta av den befolkningstillväxt som nu finns i regionen. I flera kommuner är det också ett problem att äldre, som skulle vilja flytta från villan till ett bekvämare boende, har svårt att hitta prisvärda alternativ.

Mycket nytt på gång – om det blir av

År 2018 stod knappt 500 nya bostäder i länet klara, och cirka 700 påbörjades. Men enligt kommunernas bedömningar (se tabell nedan) kommer det att ske ett rejält lyft i de siffrorna. Ungefär 1 200 respektive 1 500 bostäder bedömer man ska påbörjas 2019 och 2020.

Och det är inte bara i Falun och Borlänge de nya bostäderna ska komma upp. Både Leksand och Avesta har vardera över 300 bostäder, merparten i flerbostadshus, i byggstartslistorna de närmaste två åren. Ludvika och Säter ett par hundra bostäder vardera. Även Hedemora och Mora har relativt stora byggen på gång.

Dock ska man ha i minnet att det sällan brukar bli lika många bostäder i verkligheten som kommunerna – särskilt i Dalarna – förväntar sig. Förra året påbörjades bara hälften av det man rapporterat in som förväntade byggen.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Dalarna 2019–2020
  Förväntat byggande 20191   Förväntat byggande 20201 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Avesta 10 105 115 10 216 226 341 6 % 94 %
Borlänge 40 266 306 40 281 321 627 13 % 87 %
Falun 96 219 315 64 246 310 625 26 % 74 %
Gagnef 5 16 21 5 20 25 46 22 % 78 %
Hedemora 0 28 28 6 55 61 89 7 % 93 %
Leksand 35 70 105 30 170 200 305 21 % 79 %
Ludvika 16 58 74 10 115 125 199 13 % 87 %
Malung-Sälen 15 4 19 15 4 19 38 79 % 21 %
Mora 10 0 10 10 32 42 52 38 % 62 %
Orsa 8 0 8 8 0 8 16 100 % 0 %
Rättvik 5 0 5 10 20 30 35 43 % 57 %
Smedjebacken 0 26 26 0 0 0 26 0 % 100 %
Säter 10 92 102 10 110 120 222 9 % 91 %
Vansbro 4 1 5 4 2 6 11 73 % 27 %
Älvdalen 30 8 38 30 32 62 100 60 % 40 %
Dalarna 284 893 1 177 252 1 303 1 555 2 732 20 % 80 %
Riket 2 11 313 64 422 75 735 11 398 73 805 85 203 160 938 14 % 86 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2019.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2019 och 2020. Även specialbostäder, som t ex trygghetsbostäder för äldre, ingår.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. Historiskt har den genomsnittliga överskattningen varit 28 procent, enligt Boverket.
Läs mer: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2019 svarade 240 av landets 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 46 rapporterade balans, och 4 överskott.

Boverkets definitioner:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott innebär inte alltid att det finns bostadssociala problem såsom trångboddhet eller omfattande andrahandsuthyrning som utbrett fenomen. Underskott på bostäder kan innebära att det i kommunen finns en dynamisk ekonomi, där ökade inkomster leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Att en kommun uppger underskott på bostäder innebär i många fall att det är svårt att flytta till, eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder, eller bostäder till salu, än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott. Ett överskott på bostäder behöver inte heller innebära att det finns lämpliga bostäder i förhållande till hur efterfrågan och/eller behovet ser ut i kommunen.

Senast uppdaterad: 19 november, 2019