Avesta

Allmänt 2019

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 23 178
Antal födda 252
Antal döda 267
Födelsenetto – 15
Inflyttning 997
Utflyttning 1 140
Flyttningsnetto – 143
Befolkningsförändring 2019 – 145
Andel av befolkn under 18 år, procent 20,0 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 25,0 20,0
Andel utrikes födda, procent 18,4 19,6
Arbetslöshet inkl program, jan 2020, procent 10,3 7,4
Ohälsotal, dagar per invånare 29,3 23,5
Medelinkomst 2018, kr/mån 20–64 år 26 333 27 392
Rot-avdrag, kr/inv 901 957
Rot-avdrag, miljoner kronor 20,9

Nyckeltal kommunen 2018

Resultat, kr/inv 1 586 2 807
Eget kapital, kr/inv 24 449 59 167
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent – 0,1 27,5
Kommunalskatt 2020 33:60 32:28
Förskola och fritids, kr/inv 7 207 8 317
Grundskola, kr/inv 10 129 10 792
Gymnasieskola, kr/inv 4 398 3 895
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 18 804 17 279
Socialbidrag, kr/inv 2 004 1 311

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 2 maj, 2020