Avesta

Allmänt 2021

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 22 925
Antal födda 260
Antal döda 275
Födelsenetto – 15
Inflyttning 979
Utflyttning 1 112
Flyttningsnetto  – 133
Befolkningsförändring 2021 – 142
Andel av befolkn under 18 år, procent 20,2 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 25,8 20,3
Andel utrikes födda, procent 17,5 20,0
Arbetslöshet inkl program, jan 2022, procent 9,3 7,3
Ohälsotal, dagar per invånare 27,8 22,0
Medelinkomst 2020, kr/mån 20–64 år 27 667 28 658
Rot-avdrag, kr/inv 1 004 1 173
Rot-avdrag, miljoner kronor 23

Nyckeltal kommunen 2021

Resultat, kr/inv 5 590 6 481
Eget kapital, kr/inv 35 737 72 213
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 10,7 31,7
Kommunalskatt 2023 33:60 32:23
Förskola, kr/inv 6 712 6 951
Grundskola, kr/inv 13 568 13 634
Gymnasieskola, kr/inv 5 229 4 431
Äldreomsorg, kr/inv 17 789 13 279
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 2 368 1 465

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 30 december, 2022