Goda tider för bostadsföretagen

Driftnettot är högre i de privata bostadsföretagen.

Driftnettot är det som blir kvar av hyresintäkterna när kostnader för drift och underhåll är betalda. Det har ökat under hela perioden 2016–2019.

Det är lönsamt att äga bostadsfastigheter i region Västra Sverige. Hyresintäkterna har ökat mer än kostnaderna för förvaltningen, vilket gör att driftnettot fortsätter stiga.

Störst är överskotten i de privata bostadsföretagen. Det genomsnittliga driftnettot där är mer än dubbelt så högt som snittet för de allmännyttiga bostadsföretagen.

Det visar en genomgång av ekonomin i samtliga allmännyttor och ett urval av större privata bostadsföretag som Hyresgästföreningen region Västra Sverige gjort.

Lönsam bransch

Att äga hyresfastigheter är en lönsam bransch över huvud taget. Enligt finansbolaget MSCI:s bostadsindex, som samlar in data från merparten av Sveriges större bostadsbolag, var avkastningen 7,7 procent år 2019 vilket är något högre än året innan. Och bostadsföretagen i region Västra Sverige följer samma mönster.

Hyreshöjningar täcker kostnader

Många kostnader för t ex vatten, värme och renhållning har stigit – men hyresintäkterna har stigit mer. Det är anledningen till att driftnettot ökat mellan åren.

Ett annat tecken på att hyreshöjningarna räckt till för att täcka ökade kostnader är att den så kallade överskottsgraden också stigit. Det är driftnettot uttryckt som andel av hyresintäkterna. För de privata företagen var överskottsgraden i snitt 69 procent under 2019, mot 41 procent i allmännyttan.

Totalt är ett 30-tal bostadsföretag granskade i rapporten. Tillsammans omfattar de 68 procent av alla hyresrätter som finns i regionen.

Lönsamhet inte lika med kvalitet

Lönsammast av alla bostadsföretag i regionen är jättarna Balder och Wallenstam. Men det är inte de som är mest uppskattade av hyresgästerna. Balder är ett av de företag som hamnade i botten i Hyresgästföreningens enkätundersökning där hyresgästerna satte betyg på sina värdar.

I den undersökningen fick de allmännyttiga bostadsföretagen i genomsnitt högre betyg av hyresgästerna än de privata. Men ser man till företagens ekonomi är vinstnivån i de privata bolagen ungefär dubbelt så hög som i allmännyttan.

Läs hela rapporten Bostadsföretagens ekonomi 2016-2019 (pdf, 24 sidor)
Siffror för de granskade bolagen finns i Tabellbilaga (pdf, 4 sidor)

Senast uppdaterad: 1 oktober, 2020