Stora byggplaner, men bristen består

I samtliga kommuner råder bostadsbrist.

I samtliga kommuner råder underskott på bostäder.

Varje år sammanställer Boverket den så kallade Bostadsmarknadsenkäten, där kommunerna bedömer situationen på sina bostadsmarknader.

Bostadsbristen har präglat regionen i många år, och samtliga kommuner tror att den kommer att råda även tre år framåt.

Svag infrastruktur ett hinder

Kommunerna tillfrågas också om vad de anser vara de största hindren för byggande.

Dominerande i Sverige som helhet är höga produktionskostnader samt svårigheter att få lån. De svaren förekommer här också – men så många som sex av regionens kommuner uppger att svag infrastruktur hindrar byggande. Det är Härryda, Partille, Stenungsund, Öckerö, Tjörn och Mölndal – samtliga kommuner där mer än hälften pendlar till en annan kommun för att arbeta.

I Varberg och Kungsbacka har man problem med brist på byggarbetskraft.

Rekordstor ökning på gång

2018 byggdes nära 6 000 bostäder i regionen, vilket var en kraftig ökning jämfört med tidigare. Men ska man lita på vad kommunerna förväntar sig de närmaste åren (se tabell nedan) ska byggandet öka ännu mer.

Framför allt Göteborgs stad har skruvat upp ambitionsnivån rejält. 2018 blev drygt 3 000 nya bostäder klara, och cirka 5 000 påbörjades. Den nivån tror man sig alltså kunna hålla uppe även 2019 och 2020.

Stora planer på många håll

I Mölndal, Kungälv, Kungsbacka och Varberg planeras nya bostäder i stor skala. Även villakommunen Härryda har många nya lägenheter i byggstarts-listorna.

Flerbostadshus planeras också på Öckerö och Orust, vilket inte har varit så vanligt tidigare år.

 

Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Region Västra Sverige 2019–2020
Förväntat byggande 20191 Förväntat byggande 20201 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Ale 171 222 393 25 155 180 573 34 % 66 %
Göteborg 314 5 160 5 474 364 4 708 5 072 10 546 6 % 94 %
Härryda 53 272 325 52 688 740 1 065 10 % 90 %
Kungsbacka 150 456 606 150 450 600 1 206 25 % 75 %
Kungälv 53 554 607 46 634 680 1 287 8 % 92 %
Lerum 35 100 135 35 100 135 270 26 % 74 %
Mölndal 100 442 542 100 592 692 1 234 16 % 84 %
Orust 20 50 70 22 65 87 157 27 % 73 %
Partille 20 95 115 20 132 152 267 15 % 85 %
Stenungsund 28 143 171 52 96 148 319 25 % 75 %
Tjörn 88 0 88 96 0 96 184 100 % 0 %
Varberg 114 861 975 175 327 502 1 477 20 % 80 %
Öckerö 20 0 20 30 120 150 170 29 % 71 %
Reg V Sverige 1 166 8 355 9 521 1 167 8 067 9 234 18 755 12 % 88 %
Riket 2 11 313 64 422 75 735 11 398 73 805 85 203 160 938 14 % 86 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2019.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2019 och 2020. Även specialbostäder, som t ex trygghetsbostäder för äldre, ingår.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. Historiskt har den genomsnittliga överskattningen varit 28 procent, enligt Boverket.
Läs mer: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2019 svarade 240 av landets 290 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 46 rapporterade balans, och 4 överskott.

Boverkets definitioner:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott innebär inte alltid att det finns bostadssociala problem såsom trångboddhet eller omfattande andrahandsuthyrning som utbrett fenomen. Underskott på bostäder kan innebära att det i kommunen finns en dynamisk ekonomi, där ökade inkomster leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Att en kommun uppger underskott på bostäder innebär i många fall att det är svårt att flytta till, eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga bostäder, eller bostäder till salu, än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott. Ett överskott på bostäder behöver inte heller innebära att det finns lämpliga bostäder i förhållande till hur efterfrågan och/eller behovet ser ut i kommunen.

Senast uppdaterad: 19 augusti, 2019