Byggandet fortsätter, men bristen består

I samtliga kommuner råder bostadsbrist.

I samtliga kommuner råder underskott på bostäder.

Varje år sammanställer Boverket den så kallade Bostadsmarknadsenkäten, där kommunerna bedömer situationen på sina bostadsmarknader.

Bostadsbristen har präglat regionen i många år, och samtliga kommuner tror att den kommer att råda även tre år framåt.

Brist på detaljplaner hindrar

Kommunerna tillfrågas också om vad de anser vara de största hindren för byggande.

Det alternativ som får flest kryss här är brist på detaljplan på attraktiv mark. Nio av regionens 13 kommuner har uppgett det.

Andra hinder är höga produktionskostnader samt svag infrastruktur. Det senare nog så viktigt i en region som präglas av stark pendling.

Rekordstor ökning på gång

2019 byggdes mer än 7 500 bostäder i regionen, vilket var en kraftig ökning jämfört med tidigare. Men ska man lita på vad kommunerna förväntar sig de närmaste åren (se tabell nedan) ska byggandet öka ännu mer.

Framför allt Göteborgs stad har skruvat upp ambitionsnivån rejält. 2019 blev över 4 000 nya bostäder klara, och cirka 5 000 påbörjades. Den nivån tror man sig alltså kunna hålla uppe även 2020 och 2021.

Stora planer på många håll

I villadominerade Härryda planeras nu över 1 000 lägenheter i flerbostadshus. Även i Varberg, Mölndal och Kungsbacka väntas byggstarter i stor skala.

 

Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Region Västra Sverige 2020–2021
Förväntat byggande 20201 Förväntat byggande 20211 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Ale 100 0 100 52 235 287 387 39 % 61 %
Göteborg 237 4 849 5 086 276 4 446 4 722 9 808 5 % 95 %
Härryda 70 583 653 55 520 575 1 228 10 % 90 %
Kungsbacka 200 350 550 200 350 550 1 100 36 % 64 %
Kungälv 100 505 605 1 263 264 869 12 % 88 %
Lerum 70 130 200 70 280 350 550 25 % 75 %
Mölndal 100 206 306 0 606 606 912 11 % 89 %
Orust 30 20 50 30 60 90 140 43 % 57 %
Partille 20 194 214 15 230 245 459 8 % 92 %
Stenungsund 50 74 124 50 20 70 194 52 % 48 %
Tjörn 25 85 110 25 76 101 211 24 % 76 %
Varberg 116 488 604 127 523 650 1 254 19 % 81 %
Öckerö 5 33 38 5 30 35 73 14 % 86 %
Reg V Sverige 1 123 7 517 8 640 906 7 639 8 545 17 185 12 % 88 %
Riket 2 11 094 63 502 74 596 11 375 69 260 80 635 155 231 14 % 86 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2020.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2020 och 2021. Även specialbostäder, som t ex trygghetsbostäder för äldre, ingår.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. 2018 och 2019 påbörjades i genomsnitt 64 procent av det som kommunerna förväntade sig, enligt Boverket. I år bör man dessutom ha i åtanke att kommunernas svar lämnades in i januari, innan coronakrisen var ett faktum..
Läs mer: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2020 svarade 212 av 286 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 66 rapporterade balans, och 8 överskott.

Boverkets definitioner:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott (i kartan kallat brist) innebär att behov och efterfrågan är större än utbudet. Har kommunen underskott på bostäder är det till exempel svårt att flytta till eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga hyresbostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott.

Senast uppdaterad: 19 maj, 2020