Det råder bostadsbrist i Region Västra Sverige

Endast en kommun bedömer att det är balans på bostadsmarknaden 2023. Detta enligt Bostadsmarknadsenkäten, en årlig sammanställning av Boverket, där kommunerna själva bedömer situationen på sina bostadsmarknader.

Innehåll på denna sida

Billiga bostäder behövs
Varför byggs det inte mer bostäder?
Risk för förvärrat läge

Billiga bostäder behövs

Bostadsbrist har präglat Region Västra Sverige i flera år. Men både 2022 och 2023 uppger Mölndal att det råder balans på den lokala marknaden. Det är den enda av regionens kommuner där det inte anses råda ett underskott på bostäder.

Med balans menas att efterfrågan och behovet från invånarna möter utbudet av bostäder på den lokala bostadsmarknaden. Ett underskott innebär således att efterfrågan och behovet är större än utbudet.

Till de kommuner som uppger att det finns ett underskott på bostäder ställs också frågan vad de tror att bristen beror på. Elva av regionens kommuner menar att bristen delvis kan förklaras av att det saknas bostäder med rimliga boendekostnader.

Tio kommuner har även svarat att bostadsbristen är en konsekvens av att det är lång kötid till hyresrätter med förstahandskontrakt.

Varför byggs det inte mer bostäder?

Samtliga kommuner som uppgett att det råder bostadsbrist i kommunen, under 2023, förväntar sig att bristen fortsatt kommer att finnas kvar om tre år.

Vid frågan om det finns faktorer som begränsar bostadsbyggandet svarar nio kommuner att konflikt i relation till allmänna eller nationella intressen enligt plan- och bygglagen (PBL) är en faktor. PBL är en lag som styr kommunernas fysiska planering.

Höga produktionskostnader och brist på detaljplan på attraktiv mark är andra faktorer som uppges begränsa bostadsbyggandet hos åtta kommuner.

Med detaljplan får kommunen reglera, exempelvis, användningen av sina lokala markområden. Överklagande av detaljplaner anges även som en begränsning av sju kommuner.

Risk för förvärrat läge

Under 2023 har antalet påbörjade bostäder minskat kraftigt i hela Sverige. Det försämrade läget i samhällsekonomin har gjort ett tydligt avtryck på bostadsmarknaden. Antalet påbörjade bostäder har halverats under de tre första kvartalen av året i Region Västra Sverige.

Tvärniten i påbörjade bostäder syns även till viss del i kommunernas egna prognoser över påbörjade bostäder under 2023. När kommunerna svarade på enkäten, i början av året, förväntade de sig ett färre antal påbörjade bostäder, jämfört med 2022.

Inför 2024 förväntar sig kommunerna däremot att det totalt kommer att påbörjas fler bostäder än under 2023. Förväntningar som eventuellt är något optimistiska, framför allt då Boverkets prognos innebär ett störtdyk i påbörjade bostäder i Sverige under 2024.
 

Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Region Västra Sverige 2023–2024
Förväntat byggande 2023 Förväntat byggande 2024 Summering 2023-2024
Kommun Småhus Flerbostads-
hus
Totalt Småhus Flerbostads
hus
Totalt Totalt Småhus    Flerbostads
hus
Varberg 68 353 421 87 416 503 924 17% 83%
Kungsbacka 44 32 76 26 288 314 390 18% 82%
Härryda 122 125 247 310 380 690 937 46% 54%
Partille 30 516 546 108 112 220 766 18% 82%
Öckerö 10 38 48 30 58 88 136 29% 71%
Stenungsund 34 138 172 10 292 302 474 9% 91%
Tjörn 40 36 76 60 15 75 151 66% 34%
Orust 20 0 20 30 55 85 105 48% 52%
Ale 0 27 27 0 40 40 67 0% 100%
Lerum 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Göteborg 241 1 956 2 197 131 3 304 3 435 632 7% 93%
Mölndal 21 378 399 53 964 1 017 1 416 5% 95%
Kungälv 13 260 273 20 578 598 871 4% 96%
Västra Sverige 643 3 859 4 502 865 6 502 7 367 11 869 13% 87%
Riket 8 409 55 278 63 687 9 748 67 613 77 361 141 048 13% 87%

Anm. Förväntat byggande är de bostäder som kommunen, med hänsyn till planläge, projektering, och marknadsförutsättningar, bedömer kommer att påbörjas. Även specialbostäder ingår. Data för riket bygger på uppgifter från 289 av 290 kommuner. Källa: Boverket.
 
 

Senast uppdaterad: 20 december, 2023