Bättre – men fortfarande många mambos

Läget är bättre än 2019.

21 procent av de unga vuxna bor kvar hemma hos föräldrarna. De flesta ofrivilligt.

Var femte ung vuxen i Göteborgsregionen bor kvar hemma hos föräldrarna, de flesta av dem ofrivilligt. Det betyder att totalt cirka 19 000 personer i åldern 20–27 år skulle vilja få tag i en egen bostad.

Det är ändå en klar förbättring jämfört med när undersökningen gjordes 2019. Då var andelen unga vuxna som bodde hos föräldrarna 27 procent, mot 21 procent 2021.

Pandemi och starkt byggande

Enkätfabriken, som på Hyresgästföreningens uppdrag gjort undersökningarna både 2019 och 2021, varnar dock för att dra för stora växlar på förbättringen. Pandemin som rådde 2020–2021 kan ha påverkat boendeförhållandena.

Samtidigt har det byggts många nya lägenheter i Göteborg de senaste åren. Det bör ha gjort det lättare även för unga att få en egen bostad.

Lång kö till studentbostad

Studentbostäderna har blivit fler, vilket även syns i Hyresgästföreningens undersökning där andelen som bor i studentbostad 2021 uppgick till 11 procent.

Nu finns det nästan 11 000 studentbostäder i Göteborg – men antalet studenter är över 70 000, och varje år börjar cirka 15 000 nya studenter vid Göteborgs universitet. De flesta av dem tvingas först söka boende på andrahandsmarknaden, med höga hyror och otrygga villkor.

Detta enligt Studentkårernas bostadsrapport 2021, där Göteborg sedan länge befunnit sig bland de röda, icke godkända, studieorterna.

Fyra av tio får stöd av anhöriga

Av dem som flyttat hemifrån bor 42 procent i hyresrätt med förstahandskontrakt, och 32 procent i en bostadsrätt som de äger själva. Tre procent bor i eget hus eller radhus, 15 procent i studentbostad och åtta procent hyr i andra eller tredje hand.

Nio av tio säger sig inte ha svårt att klara boendekostnaden. Men i hela gruppen unga vuxna uppger 40 procent att de fått ekonomisk hjälp av familj eller vänner någon gång de senaste 12 månaderna.

En tredjedel oroliga

I undersökningen ställs också frågor om hur nöjd man är med sitt boende och hur möjligheten att hitta boende påverkar ens framtidsplaner. Tre av fyra är nöjda, eller ganska nöjda, med sitt boende idag.

Men en tredjedel av de unga vuxna i Göteborgsregionen säger sig vara oroliga för att inte hitta något boende i framtiden. 41 procent uppger att läget på bostadsmarknaden får dem att tveka inför att bilda familj, och 36 procent tvekar inför att flytta till annan ort.

Mest oroliga är mambos och de som bor inneboende hos någon annan.

Diskriminering och trakasserier

Sju procent av samtliga svarande uppgav att de blivit trakasserade i någon form när de sökt bostad. I den gruppen (siffror för hela riket) uppgav 15 procent att de blivit utsatta för rasism, och 10 procent att det handlade om sexuella trakasserier. I fritextsvaren uppger flera unga kvinnor att de uppmanats betala hyran med sex i stället för pengar.

 

Läs hela rapporten Unga vuxnas boende, Göteborg 2021 (pdf, 34 sidor)

Läs hela rapporten Unga vuxnas boende, Sverige 2021 (pdf, 43 sidor).

 

LÄS MER: Om undersökningen

Undersökningsföretaget Skop har på uppdrag av Hyresgästföreningen genomfört en undersökning av unga vuxnas boende vartannat år sedan 1997. Sedan 2003 har materialet särredovisats för Göteborgsregionen.

Den senaste undersökningen, liksom undersökingen 2019, är gjord av Enkätfabriken, och genomfördes under sommaren 2021. Både undersökningsmetod och i viss mån frågeställningar skiljer sig åt mellan de olika undersökningarna varför jämförelser bör tolkas med försiktighet.

Årets undersökning bygger på svar från 4 481 ungdomar mellan 20 och 27 år som är anslutna till en webbpanel samt utskicka av SMS till slumpmässigt utvalda personer. Urvalet har mixats och resultatet viktats för att få en fördelning som stämmer med befolkningen. Antalet svarande i Göteborgsregionen var 986.

 

Senast uppdaterad: 31 oktober, 2021