Minskad arbetslöshet under 2023

Arbetslösheten fortsätter att minska i Region Västra Sverige, och den är markant lägre än riksgenomsnittet, undantaget Göteborgs stad. Lågkonjunkturen har satt sina spår på den svenska ekonomin under 2023, men på arbetsmarknaden märks den ännu inte så mycket.

Innehåll på denna sida

Högst arbetslöshet i Göteborg
Arbetslösheten förväntas öka
Unga mer utsatta
Olika mått på arbetslöshet

Högst arbetslöshet i Göteborg

Arbetslösheten, som andel av arbetskraften, varierar mellan kommunerna i Region Västra Sverige. Göteborg har högst arbetslöshet, med i genomsnitt 6,9 procent av personer mellan 16–64 år under 2023 (januari-november).

Det är mer än i Sverige i stort, som hade 6,4 procent under samma period. Lägst arbetslöshet är det i Kungsbacka, Tjörn och Öckerö.

Av andelen personer som är arbetslösa är det relativt jämnt fördelat i regionens kommuner om de är öppet arbetslösa eller deltar i program.

Med öppet arbetslösa menas personer som är utan arbete, men som aktivt söker jobb och kan börja arbeta omgående. I denna grupp ingår inte personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program.

Med arbetslösa som är i program menas personer som deltar i ett av Arbetsförmedlingens program. Det finns ett stort antal arbetsmarknadspolitiska program, exempelvis yrkesinriktade utbildningar, praktik och anställningsstöd.

Nedladdning av siffror till Excel
 

Arbetslösheten förväntas öka

Under 2023 har arbetslösheten fortsatt att minska, efter att ha ökat under pandemiåren. Under 2022 var arbetslösheten, hos personer 16-64 år, i genomsnitt 6,8 procent i Sverige (januari-november). Vilket är något lägre än snittet under samma period 2023 (6,4 procent). Även i gruppen unga (18-24 år) har arbetslösheten minskat under 2023, jämfört med föregående år.

Än så länge har därför inte lågkonjunkturen, i den svenska ekonomin, satt sina spår på arbetsmarknaden. Men enligt Arbetsförmedlingen förväntas arbetslösheten att öka under 2024.

Den höga inflationen har lett till höjda räntor, vilket pressar både hushåll och företag runtom i hela landet. Den svagare ekonomin påverkar såväl hushållens köpkraft som branschers efterfråga på arbetskraft.

Arbetsförmedlingens prognos är att arbetslösheten främst kommer att öka i storstadsområdena och i södra Sverige. För att sen minska något under 2025, när ekonomin väntas stärkas.

Unga mer utsatta

Arbetslösheten varierar mellan olika åldersgrupper. Ungdomsarbetslösheten (18–24 år) ligger högre än den totala arbetslösheten. Unga är även en av de grupper på arbetsmarknaden som drabbas först vid konjunkturförändringar.

I hela landet är ungdomsarbetslösheten 7,6 procent under 2023 (januari-november). Det är högre än hos någon av kommunerna i regionen. Högst arbetslöshet hos unga är det i Partille, med 6,6 procent.

Göteborg är den kommun som sticker ut i regionen. Där är ungdomsarbetslösheten 0,5 procentenheter lägre än den totala arbetslösheten i kommunen.

Nedladdning av siffror till Excel
 

Olika mått på arbetslöshet

På denna sida används statistik från Arbetsförmedlingen för att beskriva arbetslösheten i Region Västra Sverige. Statistiken visar hur stor del av den registerbaserade arbetskraften, i åldern 16–64 år, som är inskrivna och söker jobb via Arbetsförmedlingen.

Statistiska centralbyrån (SCB) för även statistik över arbetslösheten i arbetskraftsundersökningar (AKU). Den är anpassad för att göra jämförelser med statistik från andra EU-länder. SCB:s statistik omfattar åldersgruppen 15–74 år, och där ingår även heltidsstuderande som söker arbete.
 
 

Senast uppdaterad: 21 december, 2023