Barn växer upp med olika förutsättningar

Vilken levnadsstandard barn växer upp med skiljer sig mellan hyrt och ägt boende i regionen. Barnfamiljer i hyresrätt saknar i större utsträckning inkomster som räcker till det mest nödvändiga i livet. Förutsättningarna för barn i hyresrätt skiljer sig även åt mellan regionens kommuner.

Innehåll på denna sida

Barn växer upp i skilda världar
Bättre i det ägda boendet
Skillnader i levnadsstandard mellan kommuner
Definition av låg inkomststandard

Barn växer upp i skilda världar

Levnadsstandarden för barn skiljer sig åt mellan upplåtelseformerna i Göteborgsregionen. Under 2021 bodde cirka 15 procent av alla barn i hyresrätt i familjer med en låg inkomststandard.

Att leva med låg inkomststandard innebär att familjens inkomst inte räcker till för att betala de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna som mat och boende för familjen.
 

Nedladdning av siffror till Excel

Bättre i det ägda boendet

Barn som växer upp i familjer med låga inkomster finns i alla upplåtelseformer. Andelen barn i det ägda boendet som lever i ekonomiska utsatthet är däremot långt ifrån lika många som i hyresrätt. I Göteborgsregionen är det endast tre procent av barnen i bostadsrätt, och en procent i villa (äganderätt) vars familjer har en låg inkomststandard.

Av regionens mer än 225 000 barn bor fem procent i familjer med en inkomst som är under nivån för ekonomiskt bistånd. Utav dessa barn bor 82 procent i hyresrätt.

Skillnader i levnadsstandard mellan kommuner

Andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet är lägre i regionen än i Sverige som helhet.

I Göteborgs kommun är det dock 17 procent av alla barn i hyresrätt som lever i familjer med låga inkomster. En siffra som ligger nära rikssnittet. I majoriteten av regionens övriga kommuner ser det däremot bättre ut.
 

Nedladdning av siffror till Excel

Definition av låg inkomststandard

Låg inkomststandard innebär en inkomst som ligger under nivån för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) i Sverige. Det motsvarar en disponibel inkomst om ungefär 15 800 kr för en ensamstående med ett barn och 24 700 kr för en samboende familj med två barn i området kring Göteborgsregionen under 2021. Med disponibel inkomst menas summan av hushållets alla inkomster efter avdrag för skatter och avgifter.
 
 

Senast uppdaterad: 21 december, 2023