Var fjärde hyresgäst har låg inkomst

Andelen med låg inkomst är mindre i regionen än i riket.

26 procent av hyresgästerna i Göteborgsregionen har disponibel inkomst under EUs fattigdomsgräns.

Skillnaden är störst mellan barnfamiljerna.

Hyresgäster har lägre inkomster överlag. I Göteborg liksom i resten av riket är skillnaden störst mellan barnfamiljer.

Genomsnittsinkomsten är lägre i hyresrätt än i de båda ägda boendeformerna. Det gäller i alla kommuner, och för alla familjetyper.

Inkomstnivån i Göteborgsregionen är genomgående något högre än i riket som helhet, men mönstret är detsamma.

Risk för fattigdom

Var fjärde hyresgäst i regionen har till och med en ekonomisk standard under den gräns som i EU-statistiken kallas risk för fattigdom, eller relativ fattigdom.

Med det menas en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianen i landet.  SCB definierar det som låg inkomst.

Skillnad mellan kommuner

Inkomststandarden skiljer sig mellan kommunerna. Andelen hyresgäster med låg inkomst är mycket högre i Göteborg än i Mölndal och Kungsbacka.

Orust, Tjörn och Lerum har jämförelsevis lite hyresrätter. Men en stor del av dem som bor där har låg inkomst.

Inga marginaler

Oavsett vilka ord man väljer för den låga inkomstnivån är det ett läge där man inte har så stora marginaler. I SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden (diagram nedan) uppger en tredjedel av hyresgästerna i Göteborgsregionen att de inte skulle klara av en större oväntad utgift på egen hand.

Svårast är det för barnfamiljer, där många hyresgäster till och med lever på en ekonomisk standard som är lägre än den nivå som ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag, kan ge.

En tredjedel av hyresgästerna har inga marginaler.

Hyresgästerna har oftare låg inkomst, och fler har svårt att klara vardagsekonomin.

Läs mer: Definitioner och fakta om statistiken

Disponibel inkomst är inkomst minus skatt plus eventuella bidrag.

Konsumtionsenhet (KE) är ett sätt att kunna jämföra inkomster mellan olika hushållstyper. Måttet motsvarar i princip en vuxen person. Men när det bor fler personer, eller barn, i ett hushåll får de mindre ”vikt” eftersom det är billigare att leva flera tillsammans.

Inkomststatistiken tas fram av SCB utifrån uppgifter om taxerad inkomst, och underlaget är hela befolkningen från 20 år och uppåt. Genom att folkbokföringen numera är sammankopplad med lägenhetsregistret kan man även få fram statistik som visar inkomstläget i olika upplåtelseformer.

* Låg inkomst, dvs en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianen, baseras 2019 på medianvärdet 261 800 kronor. Eftersom jämförelsen sedan görs med hjälp av begreppet konsumtionsenhet (se ovan), blir nivån olika för olika typer av hushåll. Till exempel motsvarar 60 procent av medianen cirka 13 100 kronor per månad för en ensamstående person, och drygt 32 000 kronor per månad för ett sammanboende par med två barn.

Statistiken om andelen boende med inkomst under 60 procent av medianen i riket är framtagen speciellt för Hyresgästföreningen av SCB.

Uppgifterna om kontantmarginal och andel som kommit efter med hyran kommer från Statistiska centralbyråns  Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC). Där intervjuas varje år ett slumpmässigt urval personer över hela landet.

Uppdelningen av statistiken utifrån boende i olika upplåtelseformer är beställd speciellt för Hyresgästföreningen. För att få säkrare siffror har man slagit samman resultaten från flera år.

Beloppet för kontantmarginal var 12 000 kr åren 2016–2019.

Senast uppdaterad: 11 april, 2021