Ale

Allmänt 2019

Snitt
i riket
Antal invånare 31 dec 31 402
Antal födda 354
Antal döda 216
Födelsenetto 138
Inflyttning 2 204
Utflyttning 1 887
Flyttningsnetto 317
Befolkningsförändring 2019 + 476
Andel av befolkn under 18 år, procent 24,3 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 17,5 20,0
Andel utrikes födda, procent 17,0 19,6
Arbetslöshet inkl program, jan 2020, proc 4,3 7,4
Ohälsotal, dagar per invånare 16–64 år 25,9 23,5
Medelinkomst 2018, kr/mån 20–64 år 29 292 27 392
Rot-avdrag, kr/inv 787 957
Rot-avdrag, miljoner kronor 24,6
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 5 601 6 142
Medelpris villa 2018, tkr 3 276 2 976

Nyckeltal kommunen 2018

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 2 480 2 807
Eget kapital, kr/inv 42 733
59 167
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 28,9 27,5
Kommunalskatt 2020 33:35 32:28
Förskola och fritids, kr/inv 9 647
8 317
Grundskola, kr/inv 12 297
10 792
Gymnasieskola, kr/inv 4 135
3 895
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 14 711
17 279
Socialbidrag, kr/inv 830 1 311

Nyckeltal AB Alebyggen 2018

Median-värde
Antal lägenheter 2 103
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 1 089 1 126
Driftskostnader, kr/kvm 490 490
Underhållskostnader, kr/kvm 138 155
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 206 125
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 4 984 6 568
Skulder, kr/kvm 2 774 4 143
Eget kapital, kr/kvm 2 385 1 781
Soliditet, procent 47 31

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller ur Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

LÄS MER: Bostadsföretaget

Samtliga uppgifter i denna avdelning är hämtade från bostadsföretagens årsredovisningar och sammanställda av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Hyresintäkter brutto: Bostads- och lokalhyror före avdrag för hyresbortfall. Observera att värme, vatten etc i vissa bostadsområden kan betalas separat av hyresgästerna.

Resultat efter finansiella poster: Resultat efter att alla kostnader är betalda, men utan jämförelsestörande poster som till exempel reavinster från fastighetsförsäljningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive 78 procent av obeskattade reserver dividerat med totala tillgångar.

Medianvärdet är räknat på de allmännyttiga bostadsföretagen i Region Västra Sverige.

Senast uppdaterad: 3 maj, 2020