Kungälv

Allmänt 2019

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 46 336
Antal födda 475
Antal döda 390
Födelsenetto 85
Inflyttning 3 290
Utflyttning 2 148
Flyttningsnetto 1 142
Befolkningsförändring 2019 + 1 250
Andel av befolkn under 18 år, procent 22,2 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 20,0 20,0
Andel utrikes födda, procent 10,6 19,6
Arbetslöshet inkl program, jan 2020, proc 3,7 7,4
Ohälsotal, dagar per inv 16–64 år 25,2 23,5
Medelinkomst 2018, kr/mån 20–64 år 30 542 27 392
Rot-avdrag, kr/inv 1 200 957
Rot-avdrag, miljoner kronor 55
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 6 348 6 142
Medelpris villa, tkr 4 203
3 040

Nyckeltal kommunen 2019

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 2 617
2 618
Eget kapital, kr/inv 42 679
60 981
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 17,5 28,1
Kommunalskatt 2020 32:92 32:28
Förskola, kr/inv 6 893
6 794
Grundskola, kr/inv 11 467
11 086
Gymnasieskola, kr/inv 3 580 4 014
Äldreomsorg, kr/inv 10 913
10 858
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 616 1 329

Nyckeltal Stf Kungälvsbostäder 2018

Median-värde
Antal lägenheter 2 793
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 1 048 1 126
Driftskostnader, kr/kvm 585 490
Underhållskostnader, kr/kvm 62 155
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 58 125
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 5 152 6 568
Skulder, kr/kvm 3 446 4 143
Eget kapital, kr/kvm 1 781 1 781
Soliditet, procent 34 31

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

LÄS MER: Bostadsföretaget

Samtliga uppgifter i denna avdelning är hämtade från bostadsföretagens årsredovisningar och sammanställda av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Hyresintäkter brutto: Bostads- och lokalhyror före avdrag för hyresbortfall. Observera att värme, vatten etc i vissa bostadsområden kan betalas separat av hyresgästerna.

Resultat efter finansiella poster: Resultat efter att alla kostnader är betalda, men utan jämförelsestörande poster som till exempel reavinster från fastighetsförsäljningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive 78 procent av obeskattade reserver dividerat med totala tillgångar.

Medianvärdet är räknat på de allmännyttiga bostadsföretagen i Region Västra Sverige.

Senast uppdaterad: 15 september, 2020