Kungsbacka

Allmänt 2018

Snitt
i riket
Antal invånare 31 dec 83 348
Antal födda 822
Antal döda 615
Födelsenetto 207
Inflyttning 4 552
Utflyttning 3 404
Flyttningsnetto 1 148
Befolkningsförändring 2018 1 362
Andel av befolkn under 18 år, procent 24,3 21,1
Andel av befolkn över 65, procent 19,6 19,9
Andel utrikes födda, procent 8,8 19,1
Arbetslöshet inkl program, jan 2019, proc 3,3 6,9
Ohälsotal, dagar per inv 16–64 år 17,2 24,7
Medelinkomst 2017, kr/mån 20–64 år 30 642 26 567
Rot-avdrag, kr/inv 1 406 915
Rot-avdrag, miljoner kronor 117
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 5 904 5 953
Medelpris villa, tkr 2017 4 725 2 967

Nyckeltal kommunen 2017

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 2 093 3 939
Eget kapital, kr/inv 38 726
57 423
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 20,3 27,2
Kommunalskatt 2018 32:15 32:12
Förskola och fritids, kr/inv 11 288
9 417
Grundskola, kr/inv 13 166
11 259
Gymnasieskola, kr/inv 4 716
4 125
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 18 564
19 460
Socialbidrag, kr/inv 640 1 351

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller ur Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 13 juni, 2019