Mölndal

Allmänt 2018

Snitt
i riket
Antal invånare 31 dec 68 152
Antal födda 819
Antal döda 511
Födelsenetto 308
Inflyttning 7 044
Utflyttning 5 326
Flyttningsnetto 1 718
Befolkningsförändring 2018 + 2 031
Andel av befolkn under 18 år, procent 22,5 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 15,7 19,9
Andel utrikes födda, procent 17,7 19,1
Arbetslöshet inkl program, jan 2019, proc 3,7 6,9
Ohälsotal, dagar per inv 16–64 år 23,0 24,7
Medelinkomst 2017, kr/mån 20–64 år 29 600 26 567
Rot-avdrag, kr/inv 1 087 915
Rot-avdrag, miljoner kronor 73,9
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 6 738 5 953
Medelpris villa, tkr 2017 4 839 2 967

Nyckeltal kommunen 2017

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 2 829 3 939
Eget kapital, kr/inv 56 973 57 423
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 25,0 27,2
Kommunalskatt 2018 31:74 32:12
Förskola och fritids, kr/inv 9 777 9 417
Grundskola, kr/inv 11 356 11 259
Gymnasieskola, kr/inv 3 938 4 125
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 17 933 19 460
Socialbidrag, kr/inv 1 182 1 351

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller ur Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 13 juni, 2019