Öckerö

Allmänt 2021

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 12 902
Antal födda 89
Antal döda 124
Födelsenetto – 35
Inflyttning 602
Utflyttning 601
Flyttningsnetto + 1
Befolkningsförändring 2021 – 32
Andel av befolkn under 18 år, procent 20,1 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 26,3 20,3
Andel utrikes födda, procent 7,1 20,0
Arbetslöshet inkl program, jan 2022, proc 3,3 7,3
Ohälsotal, dagar per inv 16–64 år 22,4 22,0
Medelinkomst 2020, kr/mån 20–64 år 32 450 28 658
Rot-avdrag, kr/inv 1 828 1 173
Rot-avdrag, miljoner kronor 24
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 6 635 6 489
Medelpris villa 2020, tkr 5 060
3 267

Nyckeltal kommunen 2021

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 4 475 6 481
Eget kapital, kr/inv 32 143 72 213
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 9,5 31,7
Kommunalskatt 2022 33:04 32:23
Förskola, kr/inv 6 033 6 951
Grundskola, kr/inv 14 625 13 634
Gymnasieskola, kr/inv 5 627 4 431
Äldreomsorg, kr/inv 15 528 13 279
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 828 1 465

Nyckeltal Öckerö Bostads AB 2019

Median-värde
Antal lägenheter 438
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 1 144 1 144
Driftskostnader, kr/kvm 316 521
Underhållskostnader, kr/kvm 343 171
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 6 141
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 10 486 6 854
Skulder, kr/kvm 8 483 4 534
Eget kapital, kr/kvm 2 174 1 889
Soliditet, procent 20 31

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

LÄS MER: Bostadsföretaget

Samtliga uppgifter i denna avdelning är hämtade från bostadsföretagens årsredovisningar och sammanställda av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Hyresintäkter brutto: Bostads- och lokalhyror före avdrag för hyresbortfall. Observera att värme, vatten etc i vissa bostadsområden kan betalas separat av hyresgästerna.

Resultat efter finansiella poster: Resultat efter att alla kostnader är betalda, men utan jämförelsestörande poster som till exempel reavinster från fastighetsförsäljningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive 78 procent av obeskattade reserver dividerat med totala tillgångar.

Medianvärdet är räknat på de allmännyttiga bostadsföretagen i Region Västra Sverige.

Senast uppdaterad: 29 december, 2022