Orust

Allmänt 2020

Snitt
i riket
Antal invånare 31 dec 15 315
Antal födda 115
Antal döda 199
Födelsenetto – 84
Inflyttning 932
Utflyttning 755
Flyttningsnetto + 177
Befolkningsförändring 2020 + 97
Andel av befolkn under 18 år, procent 17,2 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 30,2 20,1
Andel utrikes födda, procent 8,9 19,7
Arbetslöshet inkl program, jan 2021, proc 5,0 8,8
Ohälsotal, dagar per inv 16–64 år 28,8 22,6
Medelinkomst 2019, kr/mån 20–64 år 28 317 28 117
Rot-avdrag, kr/inv 1 193 1 047
Rot-avdrag, miljoner kronor 18
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 5 682 6 332
Medelpris villa 2019, tkr 2 644 3 040

Nyckeltal kommunen 2019

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 2 137 2 618
Eget kapital, kr/inv 25 138 60 981
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 4,7 28,1
Kommunalskatt 2021 34:34 32:27
Förskola, kr/inv 5 664 6 794
Grundskola, kr/inv 12 227 11 086
Gymnasieskola, kr/inv 3 994 4 014
Äldreomsorg, kr/inv 15 346 10 858
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 966 1 329

Nyckeltal Stf Orustbostäder 2019

Median-värde
Antal lägenheter 838
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 1 090 1 144
Driftskostnader, kr/kvm 575 521
Underhållskostnader, kr/kvm 243 171
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm – 16 141
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 7 708 6 854
Skulder, kr/kvm 7 266 4 534
Eget kapital, kr/kvm 1 382 1 889
Soliditet, procent 16 31

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

LÄS MER: Bostadsföretaget

Samtliga uppgifter i denna avdelning är hämtade från bostadsföretagens årsredovisningar och sammanställda av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Hyresintäkter brutto: Bostads- och lokalhyror före avdrag för hyresbortfall. Observera att värme, vatten etc i vissa bostadsområden kan betalas separat av hyresgästerna.

Resultat efter finansiella poster: Resultat efter att alla kostnader är betalda, men utan jämförelsestörande poster som till exempel reavinster från fastighetsförsäljningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive 78 procent av obeskattade reserver dividerat med totala tillgångar.

Medianvärdet är räknat på de allmännyttiga bostadsföretagen i Region Västra Sverige.

Senast uppdaterad: 3 juni, 2021