Partille

Allmänt 2018

Snitt
i riket
Antal invånare 31 dec 38 443
Antal födda 384
Antal döda 278
Födelsenetto 106
Inflyttning 3 391
Utflyttning 2 933
Flyttningsnetto 458
Befolkningsförändring 2018 + 563
Andel av befolkn under 18 år, procent 24,2 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 16,9 19,9
Andel utrikes födda, procent 18,0 19,1
Arbetslöshet inkl program, jan 2019 proc 4,1 6,9
Ohälsotal, dagar per inv 16-64 år 25,0 24,7
Medelinkomst 2017, kr/mån 20–64 år 29 675 26 567
Rot-avdrag, kr/inv 1 217 915
Rot-avdrag , miljoner kronor 46,7
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 5 915 5 953
Medelpris villa, tkr 2017 5 221 2 967

Nyckeltal kommunen 2017

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 2 490 3 939
Eget kapital, kr/inv 56 921
57 423
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 24,8 27,2
Kommunalskatt 2018 31:44 32:12
Förskola och fritids, kr/inv 11 592
9 417
Grundskola, kr/inv 12 438
11 259
Gymnasieskola, kr/inv 4 134
4 125
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 17 369
19 460
Socialbidrag, kr/inv 838 1 351

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller ur Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 13 juni, 2019