Partille

Allmänt 2020

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 39 512
Antal födda 446
Antal döda 343
Födelsenetto + 103
Inflyttning 3 190
Utflyttning 3 083
Flyttningsnetto + 107
Befolkningsförändring 2020 + 223
Andel av befolkn under 18 år, procent 24,2 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 16,8 20,1
Andel utrikes födda, procent 19,6 19,7
Arbetslöshet inkl program, jan 2021 proc 6,4 8,8
Ohälsotal, dagar per inv 16-64 år 21,8 22,6
Medelinkomst 2019, kr/mån 20–64 år 31 333 28 117
Rot-avdrag, kr/inv 1 419 1 047
Rot-avdrag , miljoner kronor 56
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 6 164 6 332
Medelpris villa 2019, tkr 5 221 3 040

Nyckeltal kommunen 2019

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 6 042 2 618
Eget kapital, kr/inv 63 849 60 981
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 28,2 28,1
Kommunalskatt 2021 31:44 32:27
Förskola, kr/inv 7 472 6 794
Grundskola, kr/inv 12 355 11 086
Gymnasieskola, kr/inv 4 140 4 014
Äldreomsorg, kr/inv 8 471 10 858
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 797 1 329

Nyckeltal Partillebo AB 2019

Median-värde
Antal lägenheter 3 923
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 1 192 1 144
Driftskostnader, kr/kvm 338 521
Underhållskostnader, kr/kvm 252 171
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 141 141
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 7 203 6 854
Skulder, kr/kvm 6 900 4 534
Eget kapital, kr/kvm 2 718 1 889
Soliditet, procent 31 31

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s) Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

LÄS MER: Bostadsföretaget

Samtliga uppgifter i denna avdelning är hämtade från bostadsföretagens årsredovisningar och sammanställda av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Hyresintäkter brutto: Bostads- och lokalhyror före avdrag för hyresbortfall. Observera att värme, vatten etc i vissa bostadsområden kan betalas separat av hyresgästerna.

Resultat efter finansiella poster: Resultat efter att alla kostnader är betalda, men utan jämförelsestörande poster som till exempel reavinster från fastighetsförsäljningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive 78 procent av obeskattade reserver dividerat med totala tillgångar.

Medianvärdet är räknat på de allmännyttiga bostadsföretagen i Region Västra Sverige.

Senast uppdaterad: 3 juni, 2021