Tjörn

Allmänt 2018

Snitt
i riket
Antal invånare 31 dec 15 922
Antal födda 143
Antal döda 178
Födelsenetto  – 35
Inflyttning 1 064
Utflyttning 902
Flyttningsnetto 162
Befolkningsförändring 2018 + 132
Andel av befolkn under 18 år, procent 19,5 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 27,1 19,9
Andel utrikes födda, procent 8,7 19,1
Arbetslöshet inkl program, jan 2019 procent 3,0 6,9
Ohälsotal, dagar per inv 16–64 år 23,8 24,7
Medelinkomst 2017, kr/mån 20–64 år 28 533 26 567
Rot-avdrag, kr/inv 1 333 915
Rot-avdrag, miljoner kronor 21,2
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 5 845 5 953
Medelpris villa, tkr 3 009 2 976

 

Nyckeltal kommunen 2018

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 902 2 807
Eget kapital, kr/inv 29 326 59 167
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 8,2 27,5
Kommunalskatt 2019 33:19 32:19
Förskola och fritids, kr/inv 8 092 8 317
Grundskola, kr/inv 12 975 10 792
Gymnasieskola, kr/inv 3 578 3 895
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 17 915 17 279
Socialbidrag, kr/inv 698 1 311

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller ur Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 4 september, 2019