Tjörn

Allmänt 2021

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 16 312
Antal födda 128
Antal döda 171
Födelsenetto – 43
Inflyttning 977
Utflyttning 775
Flyttningsnetto + 202
Befolkningsförändring 2021 + 165
Andel av befolkn under 18 år, procent 19,6 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 28,2 20,3
Andel utrikes födda, procent 9,3 20,0
Arbetslöshet inkl program, jan 2022 procent 3,1 7,3
Ohälsotal, dagar per inv 16–64 år 20,3 22,0
Medelinkomst 2020, kr/mån 20–64 år 31 275 28 658
Rot-avdrag, kr/inv 1 635 1 173
Rot-avdrag, miljoner kronor 26
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 6 581 6 489
Medelpris villa 2020, tkr 3 550
3 267

Nyckeltal kommunen 2021

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 5 617 6 481
Eget kapital, kr/inv 37 923 72 213
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 15,3 31,7
Kommunalskatt 2023 33:19 32:23
Förskola, kr/inv 6 003 6 951
Grundskola, kr/inv 14 579 13 634
Gymnasieskola, kr/inv 3 874 4 431
Äldreomsorg, kr/inv 15 134 13 279
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 863 1 465

Nyckeltal Tjörns Bostads AB 2019

Median-värde
Antal lägenheter 627
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 1 189 1 144
Driftskostnader, kr/kvm 589 521
Underhållskostnader, kr/kvm 195 171
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 73 141
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 6 854 6 854
Skulder, kr/kvm 6 362 4 534
Eget kapital, kr/kvm 620 1 889
Soliditet, procent 9 31

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner). Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

LÄS MER: Bostadsföretaget

Samtliga uppgifter i denna avdelning är hämtade från bostadsföretagens årsredovisningar och sammanställda av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Hyresintäkter brutto: Bostads- och lokalhyror före avdrag för hyresbortfall. Observera att värme, vatten etc i vissa bostadsområden kan betalas separat av hyresgästerna.

Resultat efter finansiella poster: Resultat efter att alla kostnader är betalda, men utan jämförelsestörande poster som till exempel reavinster från fastighetsförsäljningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive 78 procent av obeskattade reserver dividerat med totala tillgångar.

Medianvärdet är räknat på de allmännyttiga bostadsföretagen i Region Västra Sverige.

Senast uppdaterad: 29 december, 2022