Varberg

Allmänt 2021

Snitt
i riket
Antal invånare 31 dec 66 658
Antal födda 707
Antal döda 606
Födelsenetto + 101
Inflyttning 3 258
Utflyttning 2 115
Flyttningsnetto + 1 143
Befolkningsförändring 2021 + 1 261
Andel av befolkn under 18 år, procent 20,8 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 24,1 20,3
Andel utrikes födda, procent 11,5 20,0
Arbetslöshet inkl program, jan 2022, proc 4,1 7,3
Ohälsotal, dagar per inv 16–64 år 20,7 22,0
Medelinkomst 2020, kr/mån 20–64 år 29 933 28 658
Rot-avdrag, kr/inv 1 255 1 173
Rot-avdrag, miljoner kronor 82
Medelhyra 65 kvm, kr/mån 5 953 6 489
Medelpris villa 2020, tkr 3 737 3 267

Nyckeltal kommunen 2021

Snitt
i riket
Resultat, kr/inv 8 446 6 481
Eget kapital, kr/inv 70 705 72 213
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 29,5 31,7
Kommunalskatt 2023 31:73 32:23
Förskola, kr/inv 7 143 6 951
Grundskola, kr/inv 13 347 13 634
Gymnasieskola, kr/inv 4 052 4 431
Äldreomsorg, kr/inv 12 843 13 279
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 735 1 465

Nyckeltal Varbergs Bostads AB 2019

Median-värde
Antal lägenheter 5 326
Hyresintäkter brutto, kr/kvm 974 1 144
Driftskostnader, kr/kvm 459 521
Underhållskostnader, kr/kvm 152 171
Resultat efter finansiella poster, kr/kvm 89 141
Bokförda fastighetsvärden, kr/kvm 4 827 6 854
Skulder, kr/kvm 2 896 4 534
Eget kapital, kr/kvm 2 105 1 889
Soliditet, procent 42 31

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

LÄS MER: Bostadsföretaget

Samtliga uppgifter i denna avdelning är hämtade från bostadsföretagens årsredovisningar och sammanställda av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Hyresintäkter brutto: Bostads- och lokalhyror före avdrag för hyresbortfall. Observera att värme, vatten etc i vissa bostadsområden kan betalas separat av hyresgästerna.

Resultat efter finansiella poster: Resultat efter att alla kostnader är betalda, men utan jämförelsestörande poster som till exempel reavinster från fastighetsförsäljningar.

Soliditet: Eget kapital inklusive 78 procent av obeskattade reserver dividerat med totala tillgångar.

Medianvärdet är räknat på de allmännyttiga bostadsföretagen i Region Västra Sverige.

Senast uppdaterad: 29 december, 2022