Bostäder och befolkning följs inte åt

Samhället och befolkningen har förändrats mer än bostäderna.

Samhället och befolkningen har förändrats mer än bostäderna.

Flera kommuner i Örebro län har förlorat en fjärdedel av sin befolkning på tjugo år. De har satts på hårda prov, som bland annat handlat om att avveckla – oftast riva – många hundra lägenheter. I hela länet har mer än 4 000 bostäder rivits sedan 1990.

Samtidigt pågår sedan många år en kraftig expansion i Örebroregionen.

Bygga om och bygga nytt

Det inte bara befolkningens antal som förändrats sedan 1990, utan också invånarnas ålder och vilken typ av hushåll det är.

De bostäder som finns skulle behöva byggas om för att bättre svara mot behoven – och även nya bostäder behövs. 2019 råder bostadsbrist i nästan hela länet.

Örebro bygger ikapp

De senaste åren har utbyggnadstakten äntligen kommit upp i de nivåer som behövs för att möta befolkningsökningen i Örebroregionen. Men eftersom byggandet dessförinnan varit mycket lågt fanns stora uppdämda behov.

Konjunktur och bidrag påverkar byggandet

I början av 1990-talet byggdes många bostäder i Örebro län liksom i hela landet. Det var högkonjunktur, babyboom och bostadsbrist nästan överallt. Det fanns också fortfarande statligt stöd till byggandet. Men så kom kris och utflyttning, och byggandet minskade drastiskt.

2002–2006 utgick ett statligt investeringbidrag till att bygga hyreslägenheter i orter med bostadsbrist, och de åren blev det en liten uppgång i Örebro län.

Sedan var byggandet lågt tills trenden bröts 2012. Efter ett mellanår 2013 kom byggandet åter en bra bit över 1 000-strecket, och från 2016 nåddes nya höjder.

LÄS MER: Siffrorna bakom bostadsbeståndet

Under perioden från 1990 till 2013 har SCB ändrat sitt sätt att beräkna och redovisa bostadsbeståndets storlek flera gånger.

Fram till 2009 utgick man från från Folk- och bostadsräkningen 1990 och kompletterade varje år med det som revs, byggdes nytt eller tillkom genom ombyggnad. 2010–2012 hämtade man i stället data från fastighetstaxeringsregistret, och från 2013 används lägenhetsregistret.

Ändringarna, som även gäller hur bostäderna kategoriseras, gör det svårt att jämföra utvecklingen över tid. Här har vi valt att rensa bort de uppenbara felkällor vi känner till, exempelvis bostäder som ”tillkommit” från ett år till ett annat enbart för att de nu räknas med i statistiken. Allt för att få en så rättvis bild som möjligt av hur antalet bostäder förändrats i jämförelse med befolkningsutvecklingen.

Den procentuella förändringen av antalet bostäder är alltså inte exakt, men stämmer ganska väl med verkligheten.

2018 byggdes 2 151 nya bostäder i länet.

De senaste åren har byggandet tagit fart rejält, framför allt i Örebro.

Senast uppdaterad: 14 maj, 2019