Överskotten tillbaka i tre kommuner

Tre kommuner rapporterar överskott på bostäder.

2020 råder bostadsbrist i sju kommuner, och tre har fått problem med tomma lägenheter igen.

Inte sedan 2014 har någon kommun i Örebro län rapporterat att man har överskott på bostadsmarknaden.

Men 2020 är tomma lägenheter åter ett problem i Ljusnarsberg, Hällefors och Laxå, bland annat som följd av att uthyrning till Migrationsverket minskat kraftigt.

I Hällefors fanns ett 60-tal lediga lägenheter i början av 2020, och i Ljusnarsberg planerar man att riva 35 lägenheter.

Social dumpning från storstäder

Ett problem som blivit allt vanligare i utflyttningsorter kallas social dumpning. Det har blivit ett reellt problem i Ljusnarsberg, där man beskriver hur ”mindre seriösa privata hyresvärdar lockar till sig resurssvaga personer främst från storstadsområdena som på egen hand har svårt att komma in på hyresmarknaden. Detta i sin tur gör att kostnaden för dessa individer flyttas från storstadsområdena till Ljusnarsbergs kommun.”

Brist i sju kommuner

I Örebro och sex andra kommuner fortsätter man att rapportera brist.

De senaste årens rekordstora byggande i Örebro borde ha undanröjt bostadsbristen – om det bara handlade om siffror och volym. Byggandet har nämligen matchat befolkningsökningen, även i länet, gott och väl.

Och byggtakten i Örebroregionen överskrider även Boverkets bedömning av hur många nya bostäder som skulle behövas. Men det som byggts möter inte alltid behoven, framför allt av bostäder som även människor med låg inkomst har råd med.

Örebroregionen fortsatt motor

Hittills har byggboomen i stort sett varit begränsad till Örebro och dess närmaste kranskommuner. Ser man till kommunernas bedömning (se tabell nedan) av vad som kommer att påbörjas de närmaste åren fortsätter det så – med några undantag.

Siffrorna bör dock tolkas med viss försiktighet, planerna är ofta större än det som verkligen byggs – även om det i Örebro län ibland varit tvärtom de senaste åren.

 

  Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet i Örebro län 2020–2021
  Förväntat byggande 20201   Förväntat byggande 20211 varav
Kommun Småhus Flerbost Summa Småhus Flerbost Summa Totalt småhus flerbost
Askersund 20 30 50 25 25 50 100 45 % 55 %
Degerfors 7 0 7 7 16 23 30 47 % 53 %
Hallsberg 25 128 153 30 60 9 243 23 % 77 %
Hällefors 0 0 0 0 7 7 7 0 % 100 %
Karlskoga 25 66 91 35 171 206 297 20 % 80 %
Kumla 123 338 461 100 137 237 698 32 % 68 %
Laxå 0 0 0 0 0 0 0
Lekeberg 30 76 106 20 40 60 166 30 % 70 %
Lindesberg 10 22 32 10 70 80 112 18 % 82 %
Ljusnarsberg 0 0 0 0 0 0 0
Nora 25 10 35 25 90 115 150 33 % 67 %
Örebro 187 978 1 165 194 1 268 1 462 2 627 15 % 85 %
Örebro län 452 1 648 2 100 446 1 884 2 330 4 430 20 % 80 %
Riket 2 11 094 63 502 74 596 11 375 69 260 80 635 155 231 14 % 86 %
Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2020.
1) De bostäder som kommunen med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar bedömer kommer att påbörjas under åren 2019 och 2020. Även specialbostäder, som t ex trygghetsbostäder för äldre, ingår.
2) Summan av samtliga kommuners uppskattning. 2018 och 2019 påbörjades i genomsnitt 64 procent av det som kommunerna förväntade sig, enligt Boverket. I år bör man dessutom ha i åtanke att kommunernas svar lämnades in i januari, innan coronakrisen var ett faktum.

 

LÄS MER: Brist, balans, överskott

I Bostadsmarknadsenkäten 2020 svarade 212 av 286 kommuner att de hade underskott (brist) på bostäder. 66 rapporterade balans, och 8 överskott.

Boverkets definitioner:

Balans på bostadsmarknaden innebär att konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Obalans på bostadsmarknaden i form av underskott (i kartan kallat brist) innebär att behov och efterfrågan är större än utbudet. Har kommunen underskott på bostäder är det till exempel svårt att flytta till eller inom kommunen.

Obalans på bostadsmarknaden i form av överskott innebär att det ständigt finns fler lediga hyresbostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden präglas av ett överskott.

Senast uppdaterad: 12 mars, 2021