Askersund

Allmänt 2021

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 11 534
Antal födda 92
Antal döda 128
Födelsenetto – 36
Inflyttning 671
Utflyttning 575
Flyttningsnetto + 96
Befolkningsförändring 2021 + 63
Andel av befolkn under 18 år, procent 18,4 21,0
Andel av befolkn över 65 år, procent 29,0 20,3
Andel utrikes födda, procent 9,1 20,0
Arbetslöshet inkl program, jan 2022, procent 4,7 7,3
Ohälsotal, dagar per invånare 24,5 22,0
Medelinkomst 2020, kr/mån 20–64 år 28 842 28 658
Rot-avdrag, kr/inv 1 043 1 173
Rot-avdrag, miljoner kronor 12

Nyckeltal kommunen 2021

Resultat, kr/inv 1 764 6 481
Eget kapital, kr/inv 25 583 72 213
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 4,9 31,7
Kommunalskatt 2023 33:40 32:23
Förskola, kr/inv 5 949 6 951
Grundskola, kr/inv 12 872 13 634
Gymnasieskola, kr/inv 4 885 4 431
Äldreomsorg, kr/inv 19 507 13 279
Socialbidrag (ekonomiskt bistånd), kr/inv 756 1 465

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från Kolada, som är SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 30 december, 2022