Askersund

Allmänt 2018

Genomsnitt
i riket
Antal invånare 31 dec 11 313
Antal födda 114
Antal döda 136
Födelsenetto – 22
Inflyttning 708
Utflyttning 547
Flyttningsnetto 161
Befolkningsförändring 2018 138
Andel av befolkn under 18 år, procent 18,3 21,1
Andel av befolkn över 65 år, procent 28,2 19,9
Andel utrikes födda, procent 8,6 19,1
Arbetslöshet inkl program, jan 2019, procent 5,1 6,9
Ohälsotal, dagar per invånare 29,9 24,7
Medelinkomst 2017, kr/mån 20–64 år 26 775 26 567
Rot-avdrag, kr/inv 819 915
Rot-avdrag, miljoner kronor 9,3

Nyckeltal kommunen 2018

Resultat, kr/inv 963 2 807
Eget kapital, kr/inv 26 851 59 167
Soliditet inkl pensionsåtaganden, procent 4,8 27,5
Kommunalskatt 2019 33:50 32:19
Förskola och fritids, kr/inv 7 134 8 317
Grundskola, kr/inv 11 128 10 792
Gymnasieskola, kr/inv 4 436 3 895
Äldre- och handikappomsorg, kr/inv 20 896 17 279
Socialbidrag, kr/inv 542 1 311

Källor och definitioner

LÄS MER: Allmänt

Arbetslöshet: Öppet arbetslösa 16–64 år i procent av den registerbaserade arbetskraften. I den senare gruppen ingår alla som arbetar, är registrerade som arbetssökande eller i program med aktivitetsstöd. Källa: Arbetsförmedlingen

Ohälsotal: Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (det som före år 2003 kallades förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen, per invånare 16-64 år. Källa: Försäkringskassan.

Medelinkomst: Sammanräknad förvärvsinkomst, dvs inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, per invånare 20–64 år. Källa: SCB

LÄS MER: Kommunen

Samtliga nyckeltal under denna rubrik är hämtade från SCB:s statistikdatabas eller Kolada, som är Sveriges kommuner och landstings databas. Där inget annat anges gäller siffrorna kommunen som koncern, dvs inklusive kommunala bolag. Riksgenomsnitten är ett vägt medelvärde, vilket betyder att man tagit hänsyn till kommunernas storlek när genomsnittet räknats ut.

Resultat, kr per invånare: Kommunens ”vinst” eller ”förlust” i den totala verksamheten. Siffran gäller resultatet före extraordinära poster.

Eget kapital, kr per invånare: Summa tillgångar minus summa skulder, dvs kommunens nettoförmögenhet.

Soliditet inkl pensionsåtaganden: Andelen eget kapital, dvs hur stor del av kommunens tillgångar som inte är belånade. I siffran ingår pensionsåtaganden som en skuld.

Kommunalskatt: Kommunal utdebitering samt landstingsskatt. Kyrkoavgift, som varierar mellan församlingarna, ingår inte.

Kostnader för olika verksamheter, uttryckt i kronor per invånare, varierar mycket mellan olika kommuntyper. Bland annat har kommunens ålderssammansättning och ”gleshet” stor betydelse.

Senast uppdaterad: 13 september, 2019